• 2% z daní
     • 2% z daní

     • Vážení rodičia a priatelia školy,

      ak máte možnosť, venujte v tomto roku 2% z daní občianskemu združeniu Harmónia, ktoré je našej základnej škole veľmi nápomocné. Každý rok z tohto Vášho daru kupujeme školské pomôcky, priamo interaktívne tabule, ktoré nám uľahčujú prácu s deťmi. Ak sme Vás oslovili, prineste potrebné vyplnené tlačivá do poštovej schránky školy alebo ich odovzdajte priamo na daňovom úrade. Odovzdanie je možné do konca mája. V prípade, že nemáte dané tlačivá, nájdete ich na našej webovej stránke vľavo dole "2%dane". Veľmi pekne ďakujeme.

    • Hodnotenie do konca školského roka a na záver školského roka 2019/2020
     • Hodnotenie do konca školského roka a na záver školského roka 2019/2020

     • Riaditeľka školy schválila po prerokovaní v online pedagogickej rade dňa 17.4.2020:
       

      1. Od 6.4.2020 sa neklasifikuje žiaden predmet v priebežnom hodnotí, nepíšu sa kontrolné práce, diktáty, testy. Hodnotenie bude počas prerušenia len formou spätnej väzby (motivačné).

      2. Podklad k celkovému záverečnému hodnoteniu budú, okrem doteraz udelených známok, tvoriť podklady získané počas prerušenia vyučovania: žiacke práce, rozhovory so žiakmi a iné.

      3. Na záver školského roka nebude žiaden žiak hodnotený stupňom nedostatočný. U žiakov 2.stupňa je možné určiť preskúšanie u tých, ktorí zo subjektívnych príčin nesplnili požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahli neuspokojivé výsledky aj pred prerušením vyučovania.

      4. Hodnotenie na záver školského roka:  všetky výchovy v ročníkoch 2-9 ( etická/náboženská výchova, pracovné vyučovanie, pracovná výchova, hudobná výchova, výtvarná výchova, telesná a športová výchova), technika, informatika, čitateľská dielňa, občianska náuka, geografia nebudú hodnotené -  ale bude uvedené absolvoval. Ostatné predmety budú klasifikované známkou 1-4.

      5. V 1. ročníku bude priebežné aj záverečné hodnotenie slovné - (veľmi dobré výsledky - dobré výsledky - uspokojivé výsledky, so slovným komentárom)

       

                                                                                                               Mgr Michaela Vaňková

                                                                                                               riaditeľka ZŠ s MŠ Unín

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Vážení rodičia,

      vzhľadom k tomu, že preventívne opatrenia na Slovensku stále pretrvávajú, naša základná škola s materskou školou pokračuje v prerušení prevádzky do odvolania. Nakoľko sa žiaci v tomto období zdržiavajú hlavne doma, veríme tomu, že potrebujete veľa rôzneho materiálu, aby ste ich zabavili. Rozhodli sme sa preto pripraviť žiakom všetky ich osobné veci a školské pomôcky, ktoré môžu využiť v tomto čase doma.

      Aby sme predchádzali zhromažďovaniu sa žiakov v škole alebo v obci, preto žiadame Vás rodičov, aby ste si v dňoch 16. – 17.4. 2020 prišli prevziať všetky osobné veci svojich detí. So svojimi rodičmi môžu prísť len žiaci 9. ročníka, aby mohli zároveň podpísať prihlášky na stredné školy.

      Budova školy bude otvorená nasledovne:

      16. 4. v čase od 9.00 - 12.00 hod.

      17. 4. v čase od 15.00 - 17.00 hod.

      Prosíme Vás o dodržiavanie hygienicko – epidemiologických nariadení (rúško, rukavice, odstup osôb). Do budovy školy budete vpúšťaní postupne.

                                                                                                 Mgr. Michaela Vaňková

                                                                                                         riaditeľka školy

    • ZÁPIS do 1. ročníka bez prítomnosti detí
     • ZÁPIS do 1. ročníka bez prítomnosti detí

     • Vážení rodičia,

      na základne usmernenia ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa zápis do 1. ročníka bude konať bez prítomnosti detí. Vzhľadom na bezpečnosť všetkých zúčastnených pristupujeme k zápisu elektronickou formou.

      Ako postupovať?

      1.  Vyplňte elektronickú prihlášku, ktorá je na hlavnej stránke vpravo hore.    

      - nezabudnite zakliknúť "súhlas o osobných údajoch"

      - ak uvažujete o odklade povinnej školskej dochádzky, zápis musíte absolvovať, teda vyplniť prihlášku.

      V tejto situácii je nemožné danú vec riešiť s nejakým centrom poradenstva, pretože tiež pracujú v obmedzených režimoch. Po skončení mimoriadnej situácie sa objednáte a do 4 týždňov prinesiete toto vyjadrenie do školy, ktoré doložíme k zápisnému lístku. Zároveň vyplňte žiadosť o odklade. Upozorňujeme, že žiadosť musia podpísať obaja zákonní zástupcovia. Nájdete ju TU : Ziadost_o_odklad_skolskej_dochadzky.docx .

      - po odoslaní prihlášky sa vám zobrazí kód vášho dokumentu, ktorý si uložte. Budete sa s ním vedieť do vašej prihlášky ešte dostať, ak si po odoslaní nájdete chybu.

      2. Po odoslaní prihlášky Vám príde po pár dňoch do mailov informácia, že sme prihlášku prijali a akceptovali. Ak by v nej niečo chýbalo, budeme Vás kontaktovať.

      3. Po skončení tejto mimoriadnej situácie a začatí bežného vyučovania Vás budeme informovať o termíne overenia údajov vo vašich prihláškach.

      - overenie prebehne bez detí v našej škole

      - prídete v stanovený deň do školy a prinesiete rodný list dieťaťa a váš OP na overenie údajov

      - prinesiete vytlačenú prihlášku, ktorá bude podpísaná OBIDVOMI ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCAMI

      - na overenie údajov stačí, ak príde jeden z rodičov, ale podpisy musia byť od OBOCH

      TERMÍN:  Elektronickú prihlášku vyplňte najneskôr do15.4.2020.


      Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte ma:

      riaditeľka: Mgr. Michaela Vaňková

      mail: zssmsunin@gmail.com, riaditel@zssmsunin.sk

      tel. číslo: 0905 614 464
                                                                                                                                                                       

    • Majstrovstvá kraja vo volejbale žiačok
     • Majstrovstvá kraja vo volejbale žiačok

     • Do galérie Majstrovstvá kraja vo volejbale žiačok boli pridané fotografie.

      Dňa 9. 3. 2020 sa konali  na ZŠ Mallého v Skalici Majstrovstvá Skalického okresu vo volejbale žiačok. Zúčastnilo sa päť škôl: ZŠ Strážnická Skalica, ZŠ Vajanského Skalica, ZŠ s MŠ Unín, ZŠ Brodské a ZŠ Mallého. Po vzájomných zápasoch, v ktorých si naše dievčatá počínali veľmi dobre, sme získali pekné tretie miesto.

      Konečné poradie:

      1. ZŠ Mallého

      2. ZŠ Vajanského

      3. ZŠ s MŠ Unín

      4. ZŠ Strážnická

      5. ZŠ Brodské

      Našu školu reprezentovali dievčatá z 9.A:

      Karin Husárová, Dominika Reháková, Katarína Sabayová, Liana Pechová, Klára Valachovičová, Kristína Peričková a Tatiana Peričková.

      Dievčatám gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

       

      Mgr. Martišiaková

    • Hurbanov pamätník - obvodné kolo
     • Hurbanov pamätník - obvodné kolo

     • Do galérie Hurbanov pamätník boli pridané fotografie.

      Dňa 03.03. 2020, t. j. v utorok  sa uskutočnilo obvodné kolo v umeleckom prednese Hurbanov pamätník v CVČ Holíč. Zúčastnili sa ho žiaci 2. – 9. ročníka.

      V prvej kategórii v prednese poézie sa na 3 mieste umiestnila Nikol Vaňková z 2.A. V prvej kategórii v prednese prózy sa na 3. mieste umiestnil Sebastián Drúžek z 3.A.      V druhej kategórii v prednese poézie 1. miesto získala Linda Frühaufová z 5.A.  

      V tretej kategórii v prednese poézie získala 3. miesto Karin Husárová z 9.A a v prednese prózy 2. miesto získala Liana Pechová z 9.A. Všetkým súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu našej školy a postupujúcej Linde budeme držať palce v okresnom kole, ktoré sa uskutoční dňa 17. 04. 2020 v Skalici.

      Mgr. Martišiaková

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Usmernenie ministerstva školstva

      Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 v nadväznosti na prerušenie od 16. marca 2020 do 29. marca 2020 prerušuje aj naďalej vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 30. marca 2020 do odvolania.

      Týmto opatrením nie je vylúčená možnosť zabezpečenia vzdelávania, resp. samoštúdia detí a žiakov inou ako prezenčnou formou. Toto obdobie nie je obdobím školských prázdnin, ide o osobitný režim preventívnych opatrení na predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19. Riaditelia zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.

      V nadväznosti na vývoj epidemiologickej situácie zostáva v platnosti zákaz organizovania športových podujatí, výletov, exkurzií, súťaží a predmetových olympiád realizovaných v sústave škôl a školských zariadení. To sa netýka súťaží a predmetových olympiád, ktoré sa konajú dištančnou formou. Úprava organizačných poriadkov súťaží umožňujúca vykonávanie dištančnou formou v školskom roku 2019/2020 je v kompetencii organizátorov súťaží. 

      https://www.minedu.sk/opatrenia-ministerstva-skolstva-piso…/

    • OZNAM !
     • OZNAM !

     • Riaditeľka ZŠ s MŠ Unín oznamuje,

      že na základe usmernenia ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR sa prerušuje vyučovanie na všetkých školách a školských zariadeniach v období od 16.3. do 27.3. 2020 vrátane.

      Žiaci ZŠ s MŠ Unín dostanú inštrukcie k samoštúdiu od svojich vyučujúcich prostredníctvom elektronickej komunikácie, virtuálnej knižnice, sociálnych sietí.

      Dôrazne žiadame všetkých rodičov a žiakov, aby zodpovedne dodržiavali preventívne opatrenia a pohybovali sa len v domácom prostredí.

      O priebehu ďalších možných mimoriadnych opatrení Vás budeme pravidelne informovať prostredníctvom webovej stránky školy a obecného rozhlasu.

    • Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach
     • Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach

     •   Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.     Riaditelia zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.      V nadväznosti na vývoj epidemiologickej situácie zostáva v platnosti zákaz organizovania športových podujatí, výletov, exkurzií, súťaží a predmetových olympiád realizovaných v sústave škôl a školských zariadení.     Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020 sa presúva na obdobie od 31. marca 2020 do 3. apríla 2020. Náhradný termín pre žiakov, ktorí sú v tomto období práceneschopní alebo boli v karanténe v zmysle rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR publikované Verejnou vyhláškou č. SHHSRVSU/2448/2020 zo dňa 9. 3. 2020, sa presúva na obdobie od 15. apríla 2020 do 20. apríla 2020. Týmto usmernením sa mení termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky uvedený v Pedagogicko-organizačných pokynoch na školský rok 2019/2020 v časti 1.4. Maturitná skúška v bodoch 1. a 2. Pokyny a harmonogram organizácie maturitných skúšok budú zverejnené na webovom sídle Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania www.nucem.sk.     V nadväznosti na túto skutočnosť sa mení aj termín uvedený v Pedagogicko-organizačných pokynoch na školský rok 2019/2020 v časti 1.4. Maturitná skúška v bode 3 týkajúci sa termínov internej časti maturitnej skúšky. Termín konania internej časti maturitnej skúšky sa presúva na obdobie od 1. júna 2020 do 19. júna 2020.     Termíny prijímacích skúšok na stredné školy na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania sa presúvajú na obdobie od 30. marca 2020 do 30. apríla 2020. Pre jednotlivé stredné školy konkrétne termíny určia okresné úrady, odbory školstva v spolupráci s riaditeľmi škôl.     Testovanie žiakov 9. ročníkov základných škôl a žiakov 4. ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom sa uskutoční v pôvodnom termíne, t. j. 1. apríla 2020 a 2. apríla 2020.     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR nariaďuje rovnako prerušiť všetkým vysokým školám využívanie prezenčnej metódy štúdia v rámci uskutočňovania študijných programov, a to do 27. marca 2020 a odporúča jej nahradenie využívaním dištančných metód vzdelávania v tých predmetoch, pre ktoré je to možné, alebo úpravou harmonogramu akademického roka a posunutím realizácie prezenčnej metódy vzdelávania na neskôr po zrušení mimoriadnych opatrení.     Súčasne upozorňujeme na vydaný zákaz organizovania hromadných podujatí, čo sa vzťahuje aj na verejné prednášky a iné podujatia na pôde vysokých škôl (teda vrátane habilitačných a inauguračných prednášok).     V nadväznosti na posuny termínov maturitnej skúšky sa vysokým školám odporúča zvážiť úpravu termínov prijímacieho konania na bakalárske študijné programy a študijné programy spojeného prvého a druhého stupňa, prípadne využiť možnosť podmienečného prijatia.

    • PRERUŠENÁ PREVÁDZKA ŠKOLY
     • PRERUŠENÁ PREVÁDZKA ŠKOLY


     • Z dôvodu predchádzania vírusovým ochoreniam a rizika prenosu nového koronavírusu v školskom kolektíve bude ZŠ s MŠ Unín od 11. marca 2020 do 13.marca 2020 uzavretá. Nebude prebiehať vyučovanie v základnej škole, materskej škole, nebude v prevádzke školská jedáleň a školský klub detí. Vyučovanie a prevádzka školských zariadení bude (predbežne) pokračovať v pondelok 16.marca 2020.
      Žiakom sa doporučuje nezdružovať sa a zdržiavať sa v domácom prostredí!                                

      O priebehu ďalších možných mimoriadnych opatrení Vás budeme pravidelne informovať prostredníctvom našej webovej stránky a obecného rozhlasu.

    • Ministerstvo školstva vydalo druhé usmernenie v súvislosti so šírením koronavírusu
     • Ministerstvo školstva vydalo druhé usmernenie v súvislosti so šírením koronavírusu

     • V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 zasadal dňa 6. 3. 2020 Ústredný krízový štáb, ktorý prijal viaceré nové opatrenia a zákazy. Na základe uvedených prijatých opatrení Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydáva 2. usmernenie k šíreniu koronavírusu pre školy, školské zariadenia, zamestnancov rezortu školstva a športové zväzy v tomto znení:

      RUŠIA SA:

      1. s okamžitou platnosťou všetky zájazdy, exkurzie a študijné pobyty žiakov a študentov do zahraničia,

      2. návštevy v reedukačných výchovných zariadeniach až do odvolania.

      Dôrazne sa neodporúča cestovať do krajín, kde sa koronavírus objavil - hlavne do Talianska.

      MŠVVaŠ nemá možnosť vylúčiť z vyučovania v rámci povinnej školskej dochádzky žiakov, ktorí neprejavujú príznaky ochorenia len z dôvodu, že boli na pobyte v oblastiach postihnutých výskytom koronavírusu, je potrebné riadiť sa pokynmi hlavného hygienika, regionálneho úradu verejného zdravotníctva, resp. Úradu verejného zdravotníctva.

      MŠVVaŠ zároveň chápe obavy rodičov a detí z koronavírusu, a preto DÔRAZNE apeluje na rodičov, pokiaľ sa ich deti vrátili z oblastí, kde sa koronavírus objavil, aby sami zvážili ich 14-dňovú domácu izoláciu.

      Ak sa osoby, ktoré sa zdržiavali v oblastiach, kde sa koronavírus objavil, rozhodnú nerešpektovať odporúčanie ostať doma a zamestnávateľ, resp. zriaďovateľ má obavy z možného rozširovania koronavírusu, má možnosť svoje kroky konzultovať s regionálnym úradom verejného zdravotníctva, resp. s Úradom verejného zdravotníctva.

      Pre materské školy odporúčame prijať po konzultácii so zriaďovateľom rovnaké opatrenia týkajúce sa zaraďovania chorých detí do kolektívu. V tomto prípade taktiež DÔRAZNE apelujeme na zodpovednosť rodičov voči ostatným deťom.

      Naďalej platí, že v prípade, ak sa žiaci, učitelia, zamestnanci škôl a školských zariadení a taktiež zamestnanci rezortu školstva vrátili z oblastí, kde sa potvrdil výskyt koronavírusu, musia takéto osoby v najbližších 14 dňoch od návratu kontrolovať svoj zdravotný stav.

      Naďalej trvale až do odvolania platia a musia sa dodržiavať nižšie uvedené odporúčania:

      - v prípade, že sa u ktorejkoľvek osoby, ktorá sa nachádzala v oblastiach, kde sa vírus vyskytol, objavia počas 14 dní od návratu symptómy spojené s ochorením spôsobeným koronavírusom, a to najmä zvýšená teplota, kašeľ, bolesti v hrdle, táto osoba musí ostať doma, nechodiť priamo k lekárovi, kontaktovať lekára telefonicky, popísať mu symptómy a riadiť sa jeho príkazmi,

      - v prípade, že lekár na základe popísaných symptómov rozhodne, že daná osoba musí byť hospitalizovaná, pošle lekár pre danú osobu špeciálnu sanitku. Každopádne nesmie takáto osoba chodiť sama na pohotovosť alebo na infekčné oddelenie,

      - v prípade, že symptómy nebudú ťažké, môže obvodný lekár rozhodnúť, že osoba ostane v domácej karanténe,

      - v prípade, že sa vyskytne podozrenie u žiaka bývajúceho na internáte, je potrebné postupovať obdobne.

      Pre materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy, školské zariadenia, študentské domovy a internáty ministerstvo školstva odporúča dodržiavať všeobecné preventívne ochranné opatrenia:

      - pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd alebo použiť dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu,

      - nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými rukami,

      - pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša,

      - vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktorí majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť.

      Dôrazne žiadame zriaďovateľov a riaditeľov škôl:

      1. aby zabezpečili v školách teplú vodu,

      2. nedezinfikovali ruky deťom netradičnými dezinfekčnými prostriedkami (napríklad octom),

      3. denne prostredníctvom školských rozhlasov upozorňovali a vyzývali deti na prísne dodržiavanie vyššie uvedených všeobecne preventívnych ochranných opatrení,

      4. zabezpečili zvýšené hygienické opatrenia v sociálnych zariadeniach a v školských jedálňach.

      Odporúčanie pre športové zväzy a kluby ohľadom organizovania športových podujatí - na základe rozhodnutia ústredného krízového štábu sa ruší ČSOB maratón v Bratislave.

      MŠVVaŠ ďalej odporúča pri organizovaní športových podujatí:

      - realizovať tieto športové aktivity bez účasti divákov,

      - ak športové zväzy, obce resp. iné subjekty plánujú organizovať športové podujatie na verejných priestranstvách, zvážiť ich konanie,

      - pri organizovaní športových podujatí svoje postupy konzultovať so samosprávou, úradom verejného zdravotníctva (regionálnym hygienikom) a medzinárodnými športovými zväzmi,

      - ak sa športové podujatie bude organizovať, zvážiť účasť športovcov z krajín, kde sa koronavírus objavil.

      Call centrá:

      · Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 682

      · Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici - 0918 659 580

      · Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave – 0917 426 075

      · Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre – 0948 495 915

      · Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave - 0905 903 053

      · Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne – 0911 763 203

      · Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach – 0918 389 841

      · Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove – 0911 908 823

      · Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline – 0905 342 812

    • TESTOVANIE 9 - 2020
     • TESTOVANIE 9 - 2020

     • Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) v školskom roku 2019/2020 realizuje celoslovenské testovanie žiakov 9.ročníka (Testovanie 9-2020) z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra 1. apríla 2020 (streda). Náhradný termín testovania sa uskutoční 15. apríla 2020 (utorok). Zúčastnia sa ho len tí žiaci, ktorí sa z objektívnych dôvodov nemohli zúčastniť na testovaní v riadnom termíne. Náhradné testovanie sa uskutoční v krajských mestách.

      Povolené pomôcky: kalkulačky, rysovacie pomôcky, pero, ktoré píše namodro

      Nepovolené pomôcky: mobilné telefóne, výpisky, študijné materiály, učebnice a pod.   

    • Zápis do 1. ročníka
     • Zápis do 1. ročníka

     • V súlade s Vyhláškou  MŠ SR č.320/2008 Zb. o základnej škole a Zákonom č. 245/2008 Zb. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov riaditeľ školy oznamuje rodičom, že zápis do 1. ročníka ZŠ s MŠ Unín na školský rok 2020/2021 sa uskutoční:

      8.apríla 2020 v čase od 12.00 do 16.00 hod. v priestoroch triedy 1. ročníka školy

      V prípade potreby, po dohode s vedením školy, je možné zapísať dieťa aj v inom náhradnom termíne.

      Ďakujeme Vám, vážení rodičia, za prejavenú dôveru a tešíme sa na stretnutie a vzájomnú spoluprácu.

      Dôležité informácie súvisiace so zápisom:                                                                                                                   

      Zákonný zástupca dieťaťa vykoná zápis dieťaťa v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má dieťa (žiak) trvalý pobyt (spádová škola). Takéto dieťa je riaditeľ spádovej školy povinný prednostne prijať na plnenie povinnej školskej dochádzky.

      • Do prvého ročníka sa prijíma dieťa, ktoré v čase nástupu na povinnú školskú dochádzku / do 31.8./ dovŕšilo šiesty rok veku a dosiahlo školskú spôsobilosť.
      • V súlade so zákonom o rodine, zápisu sa zúčastňuje dieťa so zákonným zástupcom. Pri zápise je potrebný občiansky preukaz zákonného zástupcu a rodný list dieťaťa.
      • Zákonný zástupca dieťaťa je povinný pri zápise uviesť  osobné údaje v súlade so školským zákonom.
      • Pri zápise sa kladie dôraz na primeranú telesnú, psychickú a sociálnu vyspelosť dieťaťa a tiež jeho motorické schopnosti. To pri zápise môže okrem pedagógov posudzovať aj prizvaný odborný zamestnanec - psychológ.
      • Do 1. ročníka našej ZŠ s MŠ je možné zapísať aj dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zdravotne postihnuté dieťa alebo dieťa s intelektovým nadaním. Tieto deti budú vzdelávané v klasickej triede formou individuálnej integrácie.
      • O prijatí dieťaťa na základné vzdelávanie rozhodne riaditeľka školy do 15. júna, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa má základné vzdelávanie začať.
      • Pokiaľ sa zákonný zástupca rozhodne zmeniť školu dieťaťa dodatočne po zápise, musí to oznámiť predchádzajúcej škole najneskôr do 30. júna, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa má základné vzdelávanie začať.
      • Zákonný zástupca môže na základe písomnej žiadosti požiadať riaditeľa základnej školy o odklad povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok, ak dieťa po dovŕšení 6. roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť (nedosiahlo potrebnú zrelosť v niektorej z hlavných vývojových oblastí vývinu dieťaťa - telesnej, mentálnej, sociálnej, emocionálnej, má zdravotné problémy).

      Súvisiace tlačivá na stiahnutie: 

      Súčasťou žiadosti o odklad povinnej školskej dochádzky je:

      • odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast
      • odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
      • Ak má dieťa zdravotný problém, mal by o tom rodič vo vlastnom záujme a predovšetkým       v záujme svojho dieťaťa informovať pri jeho zápise do školy.

       

      Všetky ďalšie dôležité informácie dostanete pri našom osobnom stretnutí s Vami .

     • Knižná šifra 2020

     • Do galérie Knižná šifra 2020 boli pridané fotografie.

      Marec mesiac knihy - „knižná šifra“ na našej škole

      Marec je mesiac knihy už od roku 1955. Cieľ bol jednoduchý – podpora trvalého záujmu o knihy. Mnohé inštitúcie, knižnice a kníhkupectvá pripravujú rôzne špeciálne akcie a podujatia.

      Nakoľko si v marci pripomíname význam knižnej kultúry, už po tretí krát sme pre vás pripravili súťaž s názvom „knižná šifra“.

      Súťaž bude prebiehať od 2. 3. do 31. 3. 2020

      Každý deň na vás bude čakať úloha – knižná šifra. Zašifrovali sme 22 známych i menej známych diel. Tento rok máme pre Vás novinku – odpovede na utorkové knižné šifry nájdete v školskej knižnici. Svoje správne odpovede napíšte na papierik, pripíšte svoje meno, triedu a vhoďte do schránky označenej „Knižná šifra“ vždy od 7:30 príslušného dňa do 7:30 nasledujúceho dňa.

      Schránku s označením „Knižná šifra“ a podrobné pravidlá nájdete vo vestibule.

      Veríme, že sa do tejto súťaže vo veľkom počte zapojíte a dokážete, že v období informatizácie, moderných informačných technológií a počítačov má kniha svoje opodstatnenie a význam.

      Mgr. Andrea Havlová

    • Hurbanov pamätník
     • Hurbanov pamätník

     • Do galérie Hurbanov pamätník boli pridané fotografie.

      Dňa  25.02. 2020 sa konalo školské kolo Hurbanovho pamätníka. Zúčastnilo sa ho 20 detí z I. a II. stupňa, v porote zasadli pani učiteľky: Mgr. Masaryková, PaedDr. Žilínková, Mgr. Martišiaková, Mgr. Hanzlíčková. Súťažilo sa v troch kategóriách v prednese poézie a prózy. Víťazi z každej kategórie postupujú do obvodného kola Hurbanovho pamätníka v Holíči. Budeme im držať palce!!!

      Mgr.Izabela Hanzlíčková

    • CHRÍPKOVÉ PRÁZDNINY
     • CHRÍPKOVÉ PRÁZDNINY

     • Na základe vysokej chorobnosti detí a žiakov Základnej školy s materskou školou v Uníne riaditeľka školy po odsúhlasení Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Senici oznamuje rodičom a zákonným zástupcom detí a žiakov, že v dňoch od 11. 2. 2020 do 14. 2. 2020 vyhlasuje chrípkové prázdniny pre všetky deti materskej a základnej školy.

      Vyučovanie pre deti materskej školy začína 17.2.2020 a pre žiakov základnej školy po jarných prázdninách 24.2.2020.

      Mgr. M. Vaňková

    • Navštívili sme DOD na SOŠ Holíč
     • Navštívili sme DOD na SOŠ Holíč

     • Dňa 6.2. sme sa my, deviataci, vybrali na Deň otvorených dverí na SOŠ Holíč. Spoznali sme areál školy a dozvedeli sa kopec nových informácií o štúdiu a mimoškolských aktivitách ktoré škola ponúka. Taktiež nám študenti predviedli, čo sa naučili, ako napríklad obsluhovanie, aranžovanie jedla, miešanie koktejlov a veľa ďalšieho. Mali sme aj možnosť ochutnať zákusky ktoré napiekli alebo koktejly ktoré namiešali. Dokonca si pre nás pripravili hru „Milujem Slovensko". Pri odchode sme ako milý darček dostali tortu, na ktorej sme si všetci veľmi pochutili. 

      Klára Valachovičová IX.A

    • Korčuľovanie
     • Korčuľovanie

     • Do galérie Korčuľovanie boli pridané fotografie.

      Korčuľovanie

       

      V štvrtok 30. 1. 2020 sa žiaci druhého stupňa zúčastnili korčuľovania na zimnom štadióne v Senici. Na ľade sa žiakom venovali pani učiteľky – Martišiaková, Havlová a pán učiteľ Pavlačka. Pre mnohých bolo korčuľovanie náročné, nakoľko stáli na korčuliach po prvý raz. Žiaci sa učili ako stáť na ľade, správny postoj a postup pri korčuľovaní. Mnohí žiaci prekonali svoj strach a ku koncu nestáli len  pri mantineloch, ale sa snažili korčuľovať spolu s ostatnými. Zažili sme doobedie plné radosti a pekných zážitkov. Týmto sa chceme poďakovať pani učiteľkám a pánovi učiteľovi, že boli ochotní s nami ísť a podporiť nás v tom čo nás baví. Veríme, že takéto pekné chvíle na ľade si opäť niekedy zopakujeme.

      Krístína Peričková, žiačka IX. A

    • Lyžiarsky výcvik
     • Lyžiarsky výcvik

     • Do galérie Lyžiarsky výcvik boli pridané fotografie.

      V termíne od 19.1. do 24.1. 2020 sa žiaci našej školy zúčastnili lyžiarskeho výcviku v rekreačnej oblasti Čertov – Lazy pod Makytou. Na cestu sme sa vybrali v nedeľu v ranných hodinách. Spolu s nami cestovali ešte aj žiaci z Lakšárskej Novej Vsi. Po bezproblémovej ceste sme dorazili na chatu Čertov, kde nás vítala príjemná a ochotná chatárka. Žiaci boli rozdelení do izieb, ubytovali sa a následne sme sa všetci išli pozrieť do neďalekého lyžiarskeho strediska, aby sme si obzreli svahy. Jeden svah bol menší, ideálny pre začiatočníkov, ktorých sme tentokrát mali pomerne veľa a druhý väčší svah, bol vhodný aj pre pokročilejších lyžiarov. Po návrate zo svahov si všetci žiaci pri chate natrénovali obúvanie lyžiarskych topánok a lyží, aby sme na druhý deň od rána mohli začať s výcvikom.

      Žiaci boli rozdelení do skupín podľa svojich lyžiarskych schopností a pod vedením pána učiteľa Pavlačku a pani učiteľky Martišiakovej sa postupne učili úplné základy lyžovania, prípadne zdokonaľovali už nadobudnuté lyžiarske zručnosti. Všetci žiaci, aj úplní začiatočníci, zo dňa na deň napredovali a zlepšovali sa.

      Denný program žiakov počas celej doby pobytu bol rovnaký. Ráno o 7:30 bol budíček, ranná hygiena, upratanie a bodovanie izieb. O 8:00 sme mali raňajky a o deviatej hodine už bol pristavený skibus, ktorý nás odviezol k zjazdovkám a začal sa dopoludňajší blok výcviku. Okolo dvanástej nás skibus priviezol na chatu, kde sme sa naobedovali, oddýchli si a o druhej poobede sme odchádzali opäť na svah. Poobedný blok výcviku trval do 16:00. Do večere, ktorá bola o 18:00 mali žiaci osobné voľno, ktoré mohli využiť na oddych, osobnú hygienu, či stretnutie s kamarátmi. Po večeri sme vždy mali spoločný program v jedálni až do večierky, ktorá bola o 21:00. V stredu, kedy bol predpísaný odpočinok, sme sa vybrali na prechádzku do okolia rekreačnej oblasti Čertov.

      Celkovo sa lyžiarskeho kurzu zúčastnilo 24 žiakov z druhého stupňa. Z nich bolo až 15 nelyžiarov, no na konci týždňa by sme takýmto termínom nemohli označiť ani jedného účastníka. Všetci žiaci si osvojili aspoň základy lyžovania. Takmer všetci sa zdokonalili natoľko, že bez akýchkoľvek problémov zlyžovali aj väčší náročnejší svah. K tejto skutočnosti prispelo aj to, že počas celej doby sme nemuseli riešiť žiadne vážnejšie zdravotné komplikácie, ani úrazy. O menšie zdravotné problémy sa postaral pán doktor Somora.

      Každodenné lyžovanie bolo pre viacerých žiakov vyčerpávajúce, no všetci ukončili lyžiarsky výcvik s veľmi dobrým pocitom z toho, že sa naučili lyžovať, prípadne  si zdokonalili svoje lyžiarske schopnosti.  

       

    • KRÁSNE VIANOCE
     • KRÁSNE VIANOCE

     • Nech vianočný zvonček šťastím Vám zvoní,

      nech vianočný čas v lásku sa zmení,

      a tak krásne ako sa hviezda ligoce,

      tak nádherné a tajomné Vám prajeme Vianoce...

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Unín 420
   • zssmsunin@gmail.com
   • daniela.hladka@gmail.com
   • daniela.hladka@gmail.com
   • 034/6628 193
   • Unín 420, 90846 Slovakia
   • 378 385 80
   • 202 164 3327
   • 034/6628 410
   • 0911 908 565
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje