• Plán činnosti

    • Výchova mimo vyučovania samostatne nadväzuje na výchovné pôsobenie na vyučovaní a v rodine. Deti v ŠKD napĺňajú svoj voľný čas hodnotnou činnosťou a tým sa obohacujú o nové poznatky a zručnosti. Pomocou hier si rozvíjajú nápady, predstavy, fantáziu, kreativitu, iniciatívu. Vo výchovných činnostiach sa žiaci tvorivo uplatňujú v činnostiach výtvarného, hudobného, literárneho a hudobno-pohybovehé charakteru, v pracovno-technickej činnosti si osvojujú technické vedomosti, zručnosti a návyky, učia sa dodržiavať bezpečnostné predpisy a hygienické návyky, primerane sa zúčastňovať na spoločensky prospešnej činnosti, poznávať obec, venovať pozornosť ľudovým tradíciám. 
      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Unín 420
   • zssmsunin@gmail.com
   • daniela.hladka@gmail.com
   • daniela.hladka@gmail.com
   • 034/6628 193
   • Unín 420, 90846 Slovakia
   • 378 385 80
   • 202 164 3327
   • 034/6628 410
   • 0911 908 565
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje