Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Biológia BIO
Cvičenia z matematiky CVM
Dejepis DEJ
Etická výchova ETV
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Hudobná výchova HUV
Chémia CHE
Informatická výchova IFV
Informatika INF
Matematika MAT
Náboženská výchova NBV
Nemecký jazyk NEJ
Nemecký jazyk NEJ2
Občianska náuka OBN
Občianska výchova OBV
Pohybová príprava POP
Práca s počítačom PRP
Pracovné vyučovanie PVC
Prírodopis PRS
Prírodoveda PDA
Prvouka PRO
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Slovenský jazyk a literatúra SJL2
Slovenský jazyk a literatúra SJL3
Správanie SPR
Svet práce SEE
Technická výchova TCHV
Technika THD
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Telesná výchova TEV2
Vlastiveda VLA
Výchova umením VUM
Výtvarná výchova VYV
Zemepis ZEM

© aScAgenda 2019.0.1131 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 25.09.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Unín 420
    Unín 420, 90846
  • 034/6628 193

Fotogaléria