• Tlačivo pri opätovnom príchode do školy
     • Tlačivo pri opätovnom príchode do školy

     • Vážení rodičia,

      pri návrate Vášho dieťaťa do školy je potrebné opäť vyplniť a priniesť tlačivo: Vyhlásenie zákonného zástupcu.

      Môžete si ho stiahnuť tu:  17279.docx  

      Prípadne ho môžete nájsť na webovom sídle Ministerstva školstva SR v sekcii Regionálne školstvo. 

       

    • Uzavretá prevádza ZŠ s MŠ Unín
     • Uzavretá prevádza ZŠ s MŠ Unín

     • Vážení rodičia,

      na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Senici Vám oznamujem, že od 1.10.2020 do 9.10.2020 bude prevádzka v Základnej škole s materskou školou uzavretá z dôvodu pozitívne testovaného žiaka na COVID 19.

      Oporúčame rodičom, aby sa žiaci zdržiavali len v domácom prostredí.

      Vyzývame rodičov, aby sledovali zdravotný stav svojho dieťaťa a v prípade príznakov ochorenia horných dýchacích ciest alebo iných ochorení kontaktovali svojho detského lekára. V prípade potvrdenia ochorenia COVID 19 u svojho dieťaťa, neodkladne informujte vedenie školy na telefónnom čísle 0905614464. Ak by sa potvrdili ďalšie pozitívne prípady žiakov v škole, budeme takúto situáciu konzultovať s RÚVZ v Senici a v prípade predĺženia uzatvorenia prevádzky školy Vás budeme včas informovať. Informácie budeme uverejňovať na webovej stránke školy https://zssmsunin.edupage.org/ .

      Žiaci dostanú pokyny k dištančnému vyučovaniu počas týchto dní.

                                                                                  riaditeľka ZŠ s MŠ Unín

    • Elektronická žiacka knižka pre žiakov 2. stupňa
     • Elektronická žiacka knižka pre žiakov 2. stupňa

     • Vážení rodičia žiakov 2. stupňa /5. - 9. ročníka/

      dnes Vám boli zaslané prihlasovacie údaje potrebné na prihlásenie do Elektronickej žiackej knižky Vášho dieťaťa. Tieto môžete použiť dvomi spôsobmi:

      1.  prihlásením sa na webovej stránke našej školy, následne uvidíte informácie o známkach Vášho dieťaťa

      2. stiahnutím si aplikácie  EDUPAGE do mobilného zariadenia, takto budete informovaní okamžite po zadaní novej známky.

      Pomocou elektronickej žiackej knižky /EŽK/ môžete komunikovať s triednym učiteľom, uvidíte prospech svojho dieťaťa, je možné zadávať aj elektronickú ospravedlnenku. 

      Papierovú formu žiackej knižky pre druhý stupeň v tomto školskom roku nevyužívame. 

      V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte zástupkyňu ZŠ s MŠ Unín, alebo triednych učiteľov Vašich detí, ktorí Vám pomôžu problém s EŽK vyriešiť.

      Mgr. Daniela Hladká 

    • ZBER PAPIERA !!!
     • ZBER PAPIERA !!!

     • V dňoch 16.9. - 18.9. sa na našej škole uskutoční zber papiera. Týmto chceme poprosiť rodičov a žiakov, ktorí majú nepotrebný papier, aby ho priviezli do školy.  Papier je potrebné zviazať špagátom, nie lepiť lepiaco páskou, ani ukladať do krabíc. Zviazané balíky papiera prinášajte ráno do školy, kde Vám ho budú odoberať poverení učitelia a žiaci deviateho ročníka. 

      Nezbiera sa kartón ani knihy v tvrdej väzbe. 

      Veľmi pekne ďakujeme.

       

    • Zahájenie školského roka
     • Zahájenie školského roka

     • Slávnostné zahájenie školského roka 2020/2021 bude 2.9.2020 o 8.45 hod. Do budovy školy môžu stúpiť len žiaci a 1 zákonný zástupca každého prváka. Všetci musia mať pri vstupe rúška. Žiaci si prinesú so sebou prezuvky, povinné tlačivá a prváci aj školské aktovky.

    • Slávnostné zahájenie nového šk. roka 2020/21 bude 2. septembra 2020 o 8.45 hod. v triedach.
     • Slávnostné zahájenie nového šk. roka 2020/21 bude 2. septembra 2020 o 8.45 hod. v triedach.

     • Milí žiaci, vážení rodičia,

      začiatok školského roka nám prináša okrem iného nové opatrenia proti šíreniu nákazy koronavírusom.

      Čo si treba uvedomiť?
      a) Školská dochádzka je povinná.

      b) Neprítomnosť žiaka v škole musí byť ospravedlnená (nad 3 dni už potvrdenie od lekára).

      Prosíme rodičov, aby svojim deťom vysvetlili vhodnou formou potrebu nosenia rúšok, umývania, dezinfekcie rúk a sociálne odstupy.

      Škola bude od 3.9.2020 do odvolania robiť ranný zdravotný filter - meranie telesnej teploty, dezinfekciu rúk a kontrolu rúška, ktoré musí prekrývať nos a ústa zároveň.

      R ( RÚŠKO) - Každý žiak bude mať minimálne 2 čisté rúška na každý školský deň.
      Od 2.9. do 14.9.2020 je používanie rúšok odporúčané pre žiakov 1.stupňa v triede, mimo triedu v interiéri školy sú už rúška povinné.
      Nosenie rúšok pre žiakov 2.stupňa je od 2.-14.9.2020 povinné v triedach a všade v interiéri školy.
      O (ODSTUPY) - Žiaci sa nesmú v školských priestoroch zdržiavať na chodbách školy,          v priestoroch WC, pred školou pred vyučovaním a po vyučovaní. Žiaci trávia čas v škole                   so svojou triedou, prestávky netrávia na chodbách školy a nepremiestňujú sa do iných tried. Zostávajú vo svojej kmeňovej triede. Dodržiavajú sociálny odstup.
      R ( RUKY) - Škola zabezpečila všetky hygienicko-epidemiologické opatrenia - dezinfekcia, antibakteriálne mydlá, roztoky a gély, upratovanie.
      Žiaci si vždy pri príchode do školy musia vydezinfikovať ruky. Starajú sa o čistotu rúk počas pobytu v škole pravidelným umývaním rúk pod tečúcou teplou vodou za použitia antibakteriálnych mydiel. Používajú jednorazové papierové utierky. Prosíme rodičov, aby zabezpečili svojim deťom papierové vreckovky na každý deň.

      Každý žiak musí odovzdať pri nástupe do školy:

      ZDRAVOTNÝ DOTAZNÍK A VYHLÁSENIE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU DIEŤAŤA PRED ZAČIATKOM NOVÉHO ŠK.ROKA  

      Zdravotny_dotaznik_a_vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_dietata.docx

      Vyhlasenie_o_bezinfekcnosti(1).docx​​​​​​​


      Tlačivá sú tiež dostupné v ZŠ s MŠ Unín, kde si ich v prípade potreby môžete vyzdvihnúť do 28.8.2020.


      Stravovanie žiakov v školskej jedálni

      Stravovanie žiakov sa začína od 3.9.2020 a je zdarma do 31.12.2020. Zákonný zástupca však musí povinne zaplatiť zálohu 20,00€ do 10.9.2020 na účet ŠKJ.

     • Slávnostné ukončenie školského roka 2019/2020

     • Milí žiaci, pozývame Vás na slávnostné ukončene školského roka, ktoré sa uskutoční dňa 30.6. 2020 v Základnej  škole s materskou školou Unín.

      Organizácia dňa:

      8:40 príchod žiakov do školy

      8:45 hymna Slovenskej republiky, príhovor riaditeľky školy

      9:00 lúčenie sa s deviatakmi

      9:15 odovzdávanie vysvedčení, rozlúčka so školským rokom 2019/ 2020

      10:00 odchod žiakov domov

      Vysvedčenia si 30.6.2020 môžu prevziať i tí žiaci, ktorí sa nezúčastňovali prezenčnej formy vyučovania od 1.6. 2020. Musia si priniesť so sebou vyhlásenie o zdravotnom stave, ktoré odovzdajú pri vstupe do budovy.

      Žiaci, ktorí sa obávajú vstúpiť do kolektívu si môžu prevziať vysvedčenie v dňoch 1.6. a 2. 6.  2020 v dopoludňajších hodinách, prípadne po telefonickom dohovore.

    • Prevádzka MŠ počas letných prázdnin
     • Prevádzka MŠ počas letných prázdnin

     • Vážení rodičia,

      po dohode so zriaďovateľom Vám v tomto šk. roku 2019/2020 ponúkame počas letných prázdnin pobyt detí v MŠ nasledovne:    

       

       

      júl – celý mesiac

      august – prvý týždeň ( do 7.8. )

       

      Pobyt v MŠ počas prázdnin je určený pre deti rodičov, ktorí sú v danom období zamestnaní.

      Pokiaľ počet prihlásených detí klesne pod 5 po dobu 3 dní, prevádzka MŠ sa zatvorí.

      Za pochopenie ďakujeme.

       

       

       

       

      V Uníne, 24.6.2020

    • Otvorenie prevádzky 6. - 9. ročníka ZŠ od 22.6. 2020
     • Otvorenie prevádzky 6. - 9. ročníka ZŠ od 22.6. 2020

     • Všeobecné informácie:

      Od 22.6. 2020 sa otvára Zš s MŠ Unín aj pre žiakov 6. - 9. ročníka za podmienok:

      1. účasť žiaka na vyučovaní je dobrovoľná

      2. v triedach nie je obmedzený počet žiakov

      3. žiak v triede nemusí mať rúško, mimo triedy musí mať

      4. každý žiak musí mať dve rúška, jedno ostane v skrinke pre prípad poškodenia 

      5. škola bude pri vstupe zberať čestné prehlásenie o bezinfekčnosti a merať teplotu, bude dbať na umývanie rúk,

      čestné prehlásenie o bezinfekčnosti:

      Tlacivo_o_bezinfekcnosti.pdf

      Tlacivo_o_bezinfekcnosti_-_word.docx

      Ak nemáte možnosť si ho vytlačiť, musíte prvý deň prísť s dieťaťom pred budovu, vypísať na mieste tlačivo a odovzdať dozorkonajúcemu. Bez vyplneného tlačiva nebude dieťa vpustené do budovy. Rovnaké tlačivo musí žiak odovzdať  aj v prípade, že sa vráti do školy po viac ako trojdňovej absencii. Tlačivo nemusí byť potvrdené od lekára.

      Príchod žiakov do školy je o 7:30, musia mať prekryté horné dýchacie cesty /nos a ústa/ So sebou majú papuče, hygienické vreckovky a toaletný papier. Všetky pracovné zošity a zošity na kontrolu a učebnice podľa rozvrhu, ktorý dostali na nástenku v skupine.

      Prípadne si dokument môžete vytlačený vyzdvihnúť v tomto týždni každý pracovný deň od 8.00 do 12.00 na sekretariáte základnej školy. 

       

       

       

       

    • Otvorenie školy pre žiakov 6. - 9. ročníka
     • Otvorenie školy pre žiakov 6. - 9. ročníka

     • Vážení rodičia!

      Na základe rozhodnutia ministra školstva SR majú žiaci 6. – 9. ročníka ZŠ možnosť  dobrovoľne sa od 22. júna 2020 vrátiť späť do školských lavíc.

      V tejto súvislosti sa obraciame na všetkých rodičov žiakov 6. - 9.ročníka ZŠ s prosbou vyplnenie prihlasovacieho formulára, v ktorom vyjadrite súhlas / nesúhlas s nástupom od 22.6.2020

      Formulár sa nachádza TU:

      Zistovanie_zaujmu_6._-_9._rocnik.docx

       

      Dotazník Vás poprosíme zaslať aj v prípade, že nemáte záujem prihlásiť dieťa od 22.6. do ZŠ.

      Dotazník vyplňte do piatku 12.6.2020 do 14.00h. a obratom pošlite na adresu zssmsunin@gmail.com, poprípade volajte p. riaditeľke na mob.číslo 0905614464. 

      Tí žiaci, ktorí sa 22.júna nevrátia do ZŠ sa budú vyučovať tak ako doteraz - dištančnou formou.

      Pokyny a podmienky otvorenia ZŠ doplníme na stránku v krátkom čase.

      V prípade, že žiak nastúpi od 22. 6. 2020 do školy a máte záujem o stravovanie v školskej jedálni, je potrebné oznámiť to vedúcej školskej jedálne na tel. čísle: 0911 908 565

       

      Riaditeľka ZŠ s MŠ Unín

       

       

       

    • Prihlásenie detí MŠ a žiakov 1. - 5. ročníka do školy od 15.6. 2020
     • Prihlásenie detí MŠ a žiakov 1. - 5. ročníka do školy od 15.6. 2020

     • Vážení rodičia,

      ponúkame Vám možnosť prihlásiť svoje deti do materskej školy a žiakov 1. - 5. ročníka do základnej školy. Týka sa to tých detí a žiakov, ktorí od 1.6. 2020 nechodili do materskej školy a do základnej školy. Triedy sa vracajú do svojich kmeňových tried so svojimi pani učiteľkami. Je potrebné nahlásiť deti triednym učiteľom. V prípade, že by navštevovali ŠKD, aj túto informáciu treba nahlásiť triednym učiteľom. Obed si prihláste u vedúcej školskej jedálne.

      Organizácia dní bude včas zverenená.

    • Inzerát
     • Inzerát

     • Základná škola s materskou školou Unín príjme do pracovného pomeru na dobu určitú /zástup počas MD/  učiteľa/učiteľku pre nižšie stredné  vzdelávanie (2. stupeň) s aprobáciou na nasledujúce predmety: matematika, náboženská výchova, anglický jazyk, informatika, biológia, fyzika, geografia, chémia s nástupom od 1. 9. 2020. Uchádzač musí spĺňať kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej školskej legislatívy. Ukončené adaptačné vzdelávanie je výhodou. Žiadosť o prijatie do zamestnania,  štruktúrovaný životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov zasielajte do 30. 08. 2020 na adresu:  zssmsunin@gmail.com alebo Základná škola s materskou školou Unín, 908 46 Unín č. 420; tel. 034/6628193

    • Inzerát
     • Inzerát

     • Základná škola s materskou školou Unín príjme do pracovného pomeru na dobu určitú  učiteľa/učiteľku pre primárne vzdelávanie (1. stupeň) s nástupom od 1. 9. 2020. Uchádzač musí spĺňať kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej školskej legislatívy. Ukončené adaptačné vzdelávanie je výhodou. Žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov zasielajte do 30. 08. 2020 na adresu:  zssmsunin@gmail.com alebo Základná škola s materskou školou Unín, 908 46 Unín č. 420; tel. 034/6628193

    • Inzerát
     • Inzerát

     • Základná škola s materskou školou Unín príjme do pracovného pomeru na dobu určitú učiteľa/učiteľku pre predprimárne vzdelávanie (materská škola) s nástupom od 1. 9. 2020. Uchádzač musí spĺňať kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej školskej legislatívy. Ukončené adaptačné vzdelávanie je výhodou. Žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov zasielajte do 30. 06. 2020 na adresu:  zssmsunin@gmail.com alebo Základná škola s materskou školou Unín, 908 46 Unín č. 420; tel. 034/6628193

    • Otvorenie prevádzky materskej školy a 1. - 5. ročníka ZŠ s MŠ Unín od 1. 6. 2020
     • Otvorenie prevádzky materskej školy a 1. - 5. ročníka ZŠ s MŠ Unín od 1. 6. 2020

     • Všeobecné informácie:

      Od 1.6.2020 sa otvára ZŠ s MŠ Unín pre materskú školu a 1.- 5. ročník za podmienok:

      1.v triedach bude max. 20 žiakov, / 15 detí v MŠ /

      2. môže byť otvorený aj ŠKD aj stravovanie v školskej jedálni,

      3. dištančné vzdelávanie bude prebiehať pre ostávajúcich žiakov doma 1.- 5. ročníka a 6. - 9.ročníka,

      4. V triede dieťa nemusí mať rúško, mimo triedy áno.

      5. Škola bude zabraňovať hromadnému stretávaniu, určí vstup do budovy a budeme rešpektovať všetky pokyny vydané ústredným orgánmi.

      6.Škola bude pri vstupe zberať čestné prehlásenie o bezinfekčnosti a merať teplotu, bude dbať na umývanie rúk,

      čestné prehlásenie o bezinfekčnosti základná škola: 

      WORD Tlacivo_o_bezinfekcnosti_-_word.docx

      PDF     Tlacivo_o_bezinfekcnosti.pdf

      čestné prehlásenie o bezinfekčnosti materská škola

      WORD Tlacivo_o_bezinfekcnosti_pre_MS.docx

      PDF     Tlacivo_o_bezinfekcnosti_pre_MS_(1).pdf

      Ak nemáte možnosť si ho vytlačiť, musíte prvý deň prísť s dieťaťom pred budovu, vypísať na mieste tlačivo a odovzdať dozorkonajúcemu. Bez vyplneného tlačiva nebude dieťa vpustené do budovy. Rovnaké tlačivo musí žiak odovzdať  aj v prípade, že sa vráti do školy po viac ako trojdňovej absencii.

      Prípadne si dokument môžete vytlačený vyzdvihnúť v tomto týždni každý pracovný deň od 8.00 do 12.00 na sekretariáte základnej školy.

      ​​​​​​​


    • Zisťovanie záujmu dochádzky detí do ZŠ s MŠ od 1.6. 2020
     • Zisťovanie záujmu dochádzky detí do ZŠ s MŠ od 1.6. 2020

     • Vážení rodičia!

      Na základe rozhodnutia ministra školstva SR majú deti z MŠ a žiaci 1. – 5. ročníka ZŠ možnosť od 1.júna 2020 dobrovoľne sa vrátiť späť do herní a školských lavíc.

      V tejto súvislosti sa obraciame na všetkých rodičov detí MŠ a rodičov žiakov 1. - 5.ročníka ZŠ s prosbou o vyplnenie prihlasovacieho formulára, v ktorom vyjadrite súhlas / nesúhlas s nástupom od 1.6.2020. Zároveň treba vyznačiť vo formulári záujem o stravovanie v školskej jedálni, o navštevovanie ŠKD a čas odchodu z ŠKD. Formuláre sa nachádzajú TU:    

      pre MŠ:           Zistovanie_zaujmu_materska_skola(1).docx         

      pre 1. - 4. ročník:    Zistovanie_zaujmu_1._-_4._rocnik.docx

      pre 5. ročník:          Zistovanie_zaujmu_5._rocnik.docx           

      Dotazník Vás poprosíme zaslať aj v prípade, že nemáte záujem prihlásiť dieťa od 1.6. do MŠ alebo ZŠ.

      Dotazník vyplňte do piatku 22.5.2020 do 16.00h. a obratom pošlite na adresu zssmsunin@gmail.com, poprípade volajte p. riaditeľke na mob.číslo 0905614464.

      Tí žiaci, ktorí sa 1.júna nevrátia do ZŠ sa budú vyučovať tak ako doteraz - dištančnou formou.

      Pokyny a podmienky otvorenia MŠ a ZŠ doplníme na stránku v krátkom čase.

    • ZÁPIS detí do MŠ
     • ZÁPIS detí do MŠ

     • Vážení rodičia, 

      na základne usmernenia ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa zápis do MŠ bude konať bez prítomnosti detí. Vzhľadom na bezpečnosť všetkých zúčastnených pristupujeme k zápisu elektronickou formou.    

      Ako postupovať?

      1.  Vyplňte elektronickú prihlášku, ktorá je na hlavnej stránke vpravo hore.    

      - nezabudnite zakliknúť "súhlas o osobných údajoch"                                                                                             

      - po odoslaní prihlášky sa vám zobrazí kód vášho dokumentu, ktorý si uložte. Budete sa s ním vedieť do vašej     prihlášky ešte dostať, ak si po odoslaní nájdete chybu.

      2. Po odoslaní prihlášky Vám príde po pár dňoch do mailov informácia, že sme prihlášku prijali a akceptovali. Ak by v nej niečo chýbalo, budeme Vás kontaktovať. 

      3. Po skončení tejto mimoriadnej situácie a začatí bežného vyučovania Vás budeme informovať o termíne overenia údajov vo vašich prihláškach

      - overenie prebehne bez detí v našej škole                                                                                                

      - potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa zatiaľ nevyžadujeme             

      - prídete v stanovený deň do školy a prinesiete rodný list dieťaťa a váš OP na overenie údajov                             

      - prinesiete vytlačenú prihlášku, ktorá bude podpísaná OBIDVOMI ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCAMI                     

      - na overenie údajov stačí, ak príde jeden z rodičov, ale podpisy musia byť od OBOCH

      TERMÍN:  Elektronickú prihlášku vyplňte najneskôr do20.5.2020.                                                                     

      Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte ma:

      riaditeľka: Mgr. Michaela Vaňková                                                              

      mail: zssmsunin@gmail.com,  riaditel@zssmsunin.sk                                            

      tel. číslo: 0905 614 464

       

       

                                                                                                                                                                  

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Unín 420
   • zssmsunin@gmail.com
   • daniela.hladka@gmail.com
   • daniela.hladka@gmail.com
   • 034/6628 193
   • Unín 420, 90846 Slovakia
   • 378 385 80
   • 202 164 3327
   • 034/6628 410
   • 0911 908 565
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje