• "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok..."

     • Stalo sa tradíciou, že ako po iné roky, aj toho roku sa naša škola zapojila do vianočného projektu "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok". Starším a osamelým občanom našej obce budú v tomto predvianočnom čase doručené darčeky v podobe krabičky naplnenej drobnosťami.

      Krabičky sú naplnené drogériou, sladkosťami a trvanlivými potravinami. Sú tam aj ponožky, rukavice, knižky, krížovky, hrnčeky, vianočné dekorácie či kreslený odkaz od detí a darcov.

      Týmto chceme veľmi pekne poďakovať všetkým žiakom a občanom, ktorí tomuto projektu podali pomocnú ruku, aby boli odovzdané krabičky naplnené hlavne láskou a úctou!

      Všetkým zároveň želáme, že až pod stromčekom rozviažu mašličku, nech lásku nájdu v balíčku. Každý deň sviatkov nech je v šťastí, dobrej nálade a pohode, týmto želáme všetkým nádherne krásne Vianoce!                                                       

                                                                                                                                    kolektív ZŠ s MŠ Unín

     • Pokyny na dištančné vzdelávanie pre žiakov 2. stupňa od 1.12.2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      nakoľko  od 01.12.2021 prechádza 2. stupeň základných škôl v okrese Skalica na dištančné vzdelávanie, nastávajú nasledujúce zmeny:

      • rozvrh hodín ( časová dotácia) je upravený podľa pokynov MŠVVaŠ SR,
      • vyučovanie bude prebiehať prostredníctvom aplikácie ZOOM, žiaci sa do aplikácie budú prihlasovať cez EDUPAGE,
      • vyučujúci budú zhrnutie vyučovacích hodín s pokynmi posielať na portál BEZKRIEDY.sk v daný deň do 13.00,
      • vypracované domáce úlohy je potrebné poslať v zadaný deň do 15.00,
      • konzultácie a ostatné náležitosti je možné vybaviť do 15.00.

       

      Rozvrh hodín dištančného vzdelávania platný od 01.12.2021

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Dobrý deň vážení rodičia,

      vyhláškou RÚVZ so sídlom v Senici budú od 1.12.2021 obmedzené nasledovné zariadenia pre deti a mládež  podľa § 24 ods. 1 písm. a) a d)  zákona č. 355/2007 Z. z. v územnom obvode okresu Skalica zákazom prezenčného vzdelávania:

       a) 2. stupeň základných škôl,

      b) gymnáziá,

      c) stredné odborné školy,

      d) základné umelecké školy,

      e) jazykové školy,

      f) prevádzkarne, v ktorých sa prevádzkuje živnosť výchovy a mimoškolského vzdelávania detí a mládeže.

       

      Takže ľudsky povedané: Od 1.12.2021 sa vyhláškou RÚVZ so sídlom v Senici zakazuje prezenčná výučba v okrese Skalica v nasledovných zariadeniach pre deti a mládež :  2. stupeň základných škôl,  gymnáziá, stredné odborné školy ( vrátane odborného výcviku), základné umelecké školy (vrátane súkromných, aj mimo ministerstva školstva, napr. tanečné krúžky a spoločnosti zriadené občianskymi združeniami a pod.), jazykové školy (vrátane súkromných, aj tých, čo nie sú pod ministerstvom školstva) a prevádzkarne, v ktorých sa prevádzkuje živnosť výchovy a mimoškolského vzdelávania detí a mládeže (súkromné zariadenia mimoškolskej činnosti detí).

      Internáty pri stredných odborných školách sa riadia nariadeniami vlády SR a rozhodnutiami ministra školstva.

      Dôvod: nepriaznivá pandemická situácia v okrese Skalica, najvyššia chorobnosť na COVID 19 vo vekovej kategórii 10 – 19 ročných, zabránenie prenosu ochorenia COVID 19 z prostredia škôl do domácností a následne na pracoviská rodičov, zníženie mobility, zabránenie premiešavaniu sa žiakov z rôznych škôl v rámci organizovanej mimoškolskej činnosti, nadpolovičná väčšina zatvorených tried.   

       

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

      Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

      Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka. Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti_od_26.11.2021.doc​​​​​​​

      Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je zakázaný alebo povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľa.

     • Výstavka “ V Uníne na rínku ”

     • Výstava z dopestovaných plodín záhrad a polí „Na dedinskom rínku“, ktorá bola pre deti  úvodno-motivačná i vzdelávacia aktivita  k uvedenej celoslovenskej súťaži “Hovorme o jedle”, ale aj ako konfrontácia vedomostí, úcty k práci i starším, a v neposledom rade aj tradične netradičná výstava plodov jesene.

      Zároveň týmto vyjadrujem poďakovanie rodičom a občanom obce Unín, ktorí zo svojej úrody, ovocia, zeleniny a plodín zo záhrad, prispeli k realizácii výstavky a tak sa podieľali na radosti detí.                                                                                                  

      PaedDr. Viola Žilínková

       

     • HOVORME O JEDLE 2021- 1. miesto ZŠ Unín

     • Celoslovenská súťaž pod názvom „Hovorme o jedle“ bola jednou z aktivít, ktorých cieľom je vyvolávať a podporovať spoluprácu a aktívnu účasť školy pri vzdelávaní detí a mládeže o potravinách a dobrých stravovacích návykoch ako súčasti zdravého životného štýlu, o úlohe potravín pri ochrane zdravia a ich význame pre regionálny rozvoj a zamestnanosť.

      Základná škola Unín bola mimoriadne úspešná.  Svojím súťažným príspevkom k vyhlásenej  dennej téme

      Jedz, hýb sa a dodržiavaj pitný režim” víťaznou školou sa stala a teda

      1. miesto získala  Základná škola s materskou školou Unín.

      Súťažný príspevok, s ktorým sa ZŠ Unín  prezentovala na celoslovenskej súťaži, poskytujeme rodičom a verejnosti na pozretie na našej stránke v priloženej prezentácii, kde si môžete pozrieť svoje deti tak, ako boli zapojené do konkrétnych aktivít.

      Hovorme__o_jedle__Unin_2021.pdf​​​​​​​


    • Strašidelný pochod
     • Strašidelný pochod

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Strašidelný pochod.

       

      Dňa 5.11 sa uskutočnil strašidelný pochod, ktorý sme usporiadali my, deviataci. Chceli by sme Vám veľmi pekne poďakovať za účasť a dúfame, že sa vám páčilo a trošku sme Vás aj postrašili, keď ste to najmenej čakali.

      Strašidelnému pochodu predchádzala súťaž o najkrajšie vyzdobenú triedu. Téma bola „najstrašidelnejšia, halloweenska a jesenná trieda" a všetky triedy sa jej dokonale zhostili. Aby súťaž bola spravodlivá, vytvorili sme 3 kritériá hodnotenia a bodovalo až 5 deviatačiek.  Najkrajšie vyzdobenou triedou na prvom stupni sa stala 1.A a na druhom stupni najoriginálnejšie vyzdobili triedu žiaci 8.A.

      Ďakujeme za zapojenie sa do našich aktivít a veríme, že budete spokojní aj s ďalšími, ktorých ak situácia dovolí, ešte určite pár bude. 

                                                                                                       Sabina Masaryková
                                                                                                              žiačka IX. A

    • Strašidelný pochod obcou
     • Strašidelný pochod obcou

     • Milí žiaci,

      dňa 5.11. Vás pozývame na strašidelný pochod obcou, ktorý organizujú naši žiaci deviateho ročníka.

      O 16:45 hod. sa stretneme pred budovou školy, kde si Vás triedni učitelia zoradia podľa ročníkov, aby sme dodržali hygienické opatrenia. Nezabudnite, aby ste Vy aj Váš sprievod (rodičia) mali rúška a dodržiavali protiepidamiologické opatrenia.

      Tešíme sa na Vašu účasť! 

    • Naša škola sa umiestnila v TOP 3 v súťaži Jazykový WocaBee šampionát!
     • Naša škola sa umiestnila v TOP 3 v súťaži Jazykový WocaBee šampionát!

     •  

      V októbri sa žiaci našej školy zapojili do Jazykového WocaBee šampionátu. Jedná sa o tretí ročník súťaže v učení slovíčok cudzieho jazyka, v ktorom medzi sebou súperia študenti od základných škôl až po gymnáziá, a to nielen na Slovensku, ale aj v susednej Českej republike. Šampionát prebieha výhradne online, v inovatívnej aplikácii na učenie cudzích slovíčok s názvom WocaBee. V súťažnom období 20. 10. - 29. 10. 2021 žiaci získavali body iba za správne odpovede pri precvičovaní slovíčok. Celkom sa do súťaže zapojilo takmer 60 000 žiakov!

      V našom okrese sa zúčastnilo 28 tried. Na 27. mieste sa umiestnila trieda 5. A a 25. miesto obsadili žiaci 4. A.

      Krásne 2. miesto vybojovali  žiaci 7. A triedy (minuloroční šampióni – 6. miesto v celoslovenskom kole). Počas trvania súťaže nahrali denne v priemere 784 bodov (tzv. WocaPoints) na žiaka.

      Najúspešnejším žiakom sa stal Matúš Bajan, ktorý počas trvania súťaže nahral 90 405 WocaPoints a stal sa 3. najlepším na Slovensku!

       

      Ďakujem im za skvelú reprezentáciu školy a srdečne gratulujem!

                                                       

                                                                                          Mgr. Andrea Havlová

    • Prezentácia projektu ENTER Telekom
     • Prezentácia projektu ENTER Telekom

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Prezentácia projektu ENTER Telekom.

      Pred rokom sa naša škola zapojila do grantového programu ENTER pre školy 2020 – Digitálna generácia. Vďaka tejto výzve škola získala sady micro:bitov a ich doplnkov. Čo je Micro:bit a ako sa s ním žiaci zoznámili sa môžete dočítať v správe z júna 2020.

                  Práca s Micro:bitom zahŕňa návrh a realizáciu rôznych interaktívnych objektov a inštalácií. Umožňuje vytvárať hmatateľné produkty v reálnom svete, ktoré pochádzajú z fantázie žiakov. Prostredníctvom Micro:bitu žiaci spájali rôzne virtuálne vnemy s hmatateľnými objektami. Rozvíjali niekoľko základných kľúčových kompetencií: porozumenie počítačovým systémom, schopnosť presne formulovať problémy, porozumenie organizácii a analýze dát.

                  Dňa 22. 10. sa žiaci prvého aj druhého stupňa zúčastnili prezentácie malého zlomku toho, ako sa Micro:bit môže naprogramovať a využiť na zábavu, ale aj vzdelávanie. Prezentácia začala  konštrukciou zo stavebnice Lego, ktorá bola obohatená o Micro:bit so svetelným nápisom AHOJ! a blikajúcim smajlíkom. Zábava s Micro:bitom je nekonečná. Micro:bit je možné použiť ako kocku k doskovej hre Človeče nehnevaj sa – trasením vygeneroval číslo od 1 do 6. Dva rovnako naprogramované Micro:bity poslúžili k hre – Kameň, papier, nožnice. Jabĺčko vyrobené technikou paper mache poslúžilo ako podstavec pre časovač na štýl hry Tik-Tak-Bum. Micro:bity naprogramované ako počítadlo, či ukazovateľ smeru sa stali súčasťou dreveného labyrintu.  Časť prezentácie venovanej vzdelávaniu zastúpil funkčný klavír vyrobený len z papiera a alobalu, ktorý môžu žiaci použiť na hodinách hudobnej výchovy. Micro:bit ako kompas, semafor či súčasť elektrického obvodu využijú žiaci na hodinách prírodovedy a fyziky. Elektrický obvod bol prezentovaný s niekoľkými obmenami -  ak sa vytvoril elektrický obvod, tak sa na Micro:bite objavil obrázok rakety a z reproduktora sa ozval tón. Žiaci mohli vytvoriť elektrický obvod aj stlačením jedného konca krokosvorky a citróna, ktoré boli napojené na Micro:bit. A na záver prezentácie mohli žiaci vidieť komponenty Micro:bitu – Ring:bit car a MOVE mini.

                  Učiť sa programovať s Micro:bitom je zábava! Verím, že si Micro:bit nájde svoje miesto na hodinách informatiky a využitie v praxi v ostatných školských predmetoch.

      Mgr A. Havlová, Mgr. A. Martišiaková, Mgr. D. Hladká

                 

    • Ako si tu žijeme ...
     • Ako si tu žijeme ...

     • Radi by sme vás oboznámili s aktuálnym dianím na našej škole v posledných dňoch a tiež aj  s tým, čo nás čaká v najbližšej dobe.

      ☺Biela pastelka – na škole sa vyzbieralo 130 €. VEĽKÉ  ĎAKUJEME !!!

      ☺Cezpoľný beh

      ☺Súťaž „Hovorme o jedle“

      ☺Zber papiera – víťaznú triedu čaká voňavá a chrumkavá pizza, najlepší jednotlivci budú tiež ocenení a každý, kto sa zapojí, tiež bude odmenený

      ☺Sladká desiata – 14.10. si žiaci pochutili na jabĺčkových štrúdliach, ktoré im upiekli pani učiteľky z jabĺk zo školského sadu

      ☺Zdravá desiata – v piatok 15.10. mali žiaci na desiatu rôzne druhy ovocia

      ☺Jabĺčková súťaž

      ☺Farebný týždeň – týždeň od 18.10. do 22.10. sa všetci v škole pokúšame zladiť oblečenie do rovnakých farieb   

      ☺Zber plastových vrchnákov – počas roka môžu žiaci nosiť vrchnáky od plastových fliaš, ktoré sa odovzdajú tomu, kto ich potrebuje

      ☺Október – mesiac úcty k starším – keďže kvôli pandemickej situácii nemôžeme osobne svojím vystúpením potešiť starkých, tak ako bývalo zvykom v minulých rokoch, tak sme sa rozhodli nahrať náš program a potešiť klientov DSS Barborka online a taktiež im vyrobiť niečo pre potešenie

      ☺Strašidelné prekvapenie

      Mgr. A. Bartová

    • Cezpoľný beh - okresné kolo Holíč 2021
     • Cezpoľný beh - okresné kolo Holíč 2021

     •  

      V septembri 2021 sa uskutočnilo na našej škole školské kolo v cezpoľnom behu.

      Dňa 13. 10. 2021 sa v Holíči konalo okresné kolo v cezpoľnom behu. Na štarte sa prezentovalo 7 družstiev žiačok a 8 družstiev žiakov. 

      Okrem družstiev bola samostatne vyhodnotená aj súťaž jednotlivcov. Našu školu reprezentovali žiaci a žiačky: Adela Bombolová, Nikola Šeniglová, Martin Dermek, Filip Šebesta, Sabina Husárová a Daniel Matuský. 

      Medzi jednotlivcami získali: Sabina Husárová - 9. miesto, Filip Šebesta - 11. miesto, Adela Bombolová a Daniel Matuský - 18. miesto, Nikola Šeniglová - 20. miesto. 

      Za reprezentáciu školy im ďakujeme.

       

                                                                                    Mgr. Adriána Martišiaková

    • OZNAM
     • OZNAM

     •  

      Vážení rodičia,

      s účinnosťou od 18. 10. 2021 sa mení rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2021/18439:1-A1810 z 31. augusta 2021.

       Ak ide o ospravedlnenie neprítomnosti počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

                              a) sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, ak ide o žiaka

                              b) sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 7 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, ak ide o dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné

                              c) nie je obmedzená, ak ide o dieťa, pre ktoré nie je predprimárne vzdelávanie povinné

    • Farebný týždeň
     • Farebný týždeň

     • Budúci týždeň (18.10. - 22.10. 2021) sa zladíme do rovnakých farieb a veríme, že mnohé odtiene danej farby nám spestria deň, vyčarujú úsmev na tvári a zjednotia školu v spoločnom duchu. 

      Ako sa v ktorý deň obliecť? 

      PONDELOK - modrá / ružová / kombinácia oboch

      UTOROK - žltá / zelená / kombinácia oboch    

      STREDA - jesenná - oranžová / hnedá / kombinácia oboch

      ŠTRVRTOK - čierna / biela / kombinácia oboch

      PIATOK - červená

      Tešíme sa na výnimočné farebné kreácie, v ktorých vás uvidíme. 

    • BIELA PASTELKA
     • BIELA PASTELKA

     • Biela pastelka je dobrovoľná verejná zbierka na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Jej organizátorom je Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska a podporovateľmi sú známa moderátorka Adela Vinczeová a influencer Fero Joke. Výnos zbierky  slúži na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým pomáhajú začleniť sa do bežného života. Učia sa, ako bezpečne chodiť s bielou palicou, čítať a písať Braillovo písmo, pracovať so špeciálne upraveným počítačom a rôzne iné činnosti, ktoré sú pre nás ľudí bez zrakového postihnutie bežné.

      V piatok 24. septembra sa aj na našej škole uskutoční zbierka pre našich slabozrakých a nevidiacich spoluobčanov. Zakúpením symbolickej pastelky, ľubovoľným príspevkom do zbierkovej pokladničky urobíte veľkú vec – pomáhate niekomu zmeniť život k lepšiemu.

      Pokladnička bude umiestnená v zborovni. Každý, kto bude chcieť prispieť aj malou finančnou čiastkou bude vítaný.

      Ďakujeme, že nás vidíte.

    • Domáce samotestovanie
     • Domáce samotestovanie

     • Vážení rodičia,

      Dnes 13.9. do 17:00 a zajtra 14.9. od 6:45 – 8:00 sa budú  v našej škole vydávať domáce antigénové samotesty. Každý rodič, ktorý o ne požiadal, si prevezme 25 kusov testov.

      V prípade, že si v danom čase testy nemôžete prísť zobrať, kontaktujte pani riaditeľku Mgr. M. Vaňkovú na telefónnom čísle: 0905 614 464

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Unín 420
   • zssmsunin@gmail.com
   • daniela.hladka@gmail.com
   • daniela.hladka@gmail.com
   • 034/6628 193
   • Unín 420, 90846 Slovakia
   • 378 385 80
   • 202 164 3327
   • 034/6628 410
   • 0911 908 565
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje