• Pokyny na dištančné vzdelávanie pre žiakov 2. stupňa od 1.12.2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      nakoľko  od 01.12.2021 prechádza 2. stupeň základných škôl v okrese Skalica na dištančné vzdelávanie, nastávajú nasledujúce zmeny:

      • rozvrh hodín ( časová dotácia) je upravený podľa pokynov MŠVVaŠ SR,
      • vyučovanie bude prebiehať prostredníctvom aplikácie ZOOM, žiaci sa do aplikácie budú prihlasovať cez EDUPAGE,
      • vyučujúci budú zhrnutie vyučovacích hodín s pokynmi posielať na portál BEZKRIEDY.sk v daný deň do 13.00,
      • vypracované domáce úlohy je potrebné poslať v zadaný deň do 15.00,
      • konzultácie a ostatné náležitosti je možné vybaviť do 15.00.

       

      Rozvrh hodín dištančného vzdelávania platný od 01.12.2021

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Dobrý deň vážení rodičia,

      vyhláškou RÚVZ so sídlom v Senici budú od 1.12.2021 obmedzené nasledovné zariadenia pre deti a mládež  podľa § 24 ods. 1 písm. a) a d)  zákona č. 355/2007 Z. z. v územnom obvode okresu Skalica zákazom prezenčného vzdelávania:

       a) 2. stupeň základných škôl,

      b) gymnáziá,

      c) stredné odborné školy,

      d) základné umelecké školy,

      e) jazykové školy,

      f) prevádzkarne, v ktorých sa prevádzkuje živnosť výchovy a mimoškolského vzdelávania detí a mládeže.

       

      Takže ľudsky povedané: Od 1.12.2021 sa vyhláškou RÚVZ so sídlom v Senici zakazuje prezenčná výučba v okrese Skalica v nasledovných zariadeniach pre deti a mládež :  2. stupeň základných škôl,  gymnáziá, stredné odborné školy ( vrátane odborného výcviku), základné umelecké školy (vrátane súkromných, aj mimo ministerstva školstva, napr. tanečné krúžky a spoločnosti zriadené občianskymi združeniami a pod.), jazykové školy (vrátane súkromných, aj tých, čo nie sú pod ministerstvom školstva) a prevádzkarne, v ktorých sa prevádzkuje živnosť výchovy a mimoškolského vzdelávania detí a mládeže (súkromné zariadenia mimoškolskej činnosti detí).

      Internáty pri stredných odborných školách sa riadia nariadeniami vlády SR a rozhodnutiami ministra školstva.

      Dôvod: nepriaznivá pandemická situácia v okrese Skalica, najvyššia chorobnosť na COVID 19 vo vekovej kategórii 10 – 19 ročných, zabránenie prenosu ochorenia COVID 19 z prostredia škôl do domácností a následne na pracoviská rodičov, zníženie mobility, zabránenie premiešavaniu sa žiakov z rôznych škôl v rámci organizovanej mimoškolskej činnosti, nadpolovičná väčšina zatvorených tried.   

       

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

      Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

      Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka. Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti_od_26.11.2021.doc​​​​​​​

      Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je zakázaný alebo povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľa.

     • Výstavka “ V Uníne na rínku ”

     • Výstava z dopestovaných plodín záhrad a polí „Na dedinskom rínku“, ktorá bola pre deti  úvodno-motivačná i vzdelávacia aktivita  k uvedenej celoslovenskej súťaži “Hovorme o jedle”, ale aj ako konfrontácia vedomostí, úcty k práci i starším, a v neposledom rade aj tradične netradičná výstava plodov jesene.

      Zároveň týmto vyjadrujem poďakovanie rodičom a občanom obce Unín, ktorí zo svojej úrody, ovocia, zeleniny a plodín zo záhrad, prispeli k realizácii výstavky a tak sa podieľali na radosti detí.                                                                                                  

      PaedDr. Viola Žilínková

       

     • HOVORME O JEDLE 2021- 1. miesto ZŠ Unín

     • Celoslovenská súťaž pod názvom „Hovorme o jedle“ bola jednou z aktivít, ktorých cieľom je vyvolávať a podporovať spoluprácu a aktívnu účasť školy pri vzdelávaní detí a mládeže o potravinách a dobrých stravovacích návykoch ako súčasti zdravého životného štýlu, o úlohe potravín pri ochrane zdravia a ich význame pre regionálny rozvoj a zamestnanosť.

      Základná škola Unín bola mimoriadne úspešná.  Svojím súťažným príspevkom k vyhlásenej  dennej téme

      Jedz, hýb sa a dodržiavaj pitný režim” víťaznou školou sa stala a teda

      1. miesto získala  Základná škola s materskou školou Unín.

      Súťažný príspevok, s ktorým sa ZŠ Unín  prezentovala na celoslovenskej súťaži, poskytujeme rodičom a verejnosti na pozretie na našej stránke v priloženej prezentácii, kde si môžete pozrieť svoje deti tak, ako boli zapojené do konkrétnych aktivít.

      Hovorme__o_jedle__Unin_2021.pdf​​​​​​​


    • Strašidelný pochod
     • Strašidelný pochod

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Strašidelný pochod.

       

      Dňa 5.11 sa uskutočnil strašidelný pochod, ktorý sme usporiadali my, deviataci. Chceli by sme Vám veľmi pekne poďakovať za účasť a dúfame, že sa vám páčilo a trošku sme Vás aj postrašili, keď ste to najmenej čakali.

      Strašidelnému pochodu predchádzala súťaž o najkrajšie vyzdobenú triedu. Téma bola „najstrašidelnejšia, halloweenska a jesenná trieda" a všetky triedy sa jej dokonale zhostili. Aby súťaž bola spravodlivá, vytvorili sme 3 kritériá hodnotenia a bodovalo až 5 deviatačiek.  Najkrajšie vyzdobenou triedou na prvom stupni sa stala 1.A a na druhom stupni najoriginálnejšie vyzdobili triedu žiaci 8.A.

      Ďakujeme za zapojenie sa do našich aktivít a veríme, že budete spokojní aj s ďalšími, ktorých ak situácia dovolí, ešte určite pár bude. 

                                                                                                       Sabina Masaryková
                                                                                                              žiačka IX. A

    • Strašidelný pochod obcou
     • Strašidelný pochod obcou

     • Milí žiaci,

      dňa 5.11. Vás pozývame na strašidelný pochod obcou, ktorý organizujú naši žiaci deviateho ročníka.

      O 16:45 hod. sa stretneme pred budovou školy, kde si Vás triedni učitelia zoradia podľa ročníkov, aby sme dodržali hygienické opatrenia. Nezabudnite, aby ste Vy aj Váš sprievod (rodičia) mali rúška a dodržiavali protiepidamiologické opatrenia.

      Tešíme sa na Vašu účasť! 

    • Naša škola sa umiestnila v TOP 3 v súťaži Jazykový WocaBee šampionát!
     • Naša škola sa umiestnila v TOP 3 v súťaži Jazykový WocaBee šampionát!

     •  

      V októbri sa žiaci našej školy zapojili do Jazykového WocaBee šampionátu. Jedná sa o tretí ročník súťaže v učení slovíčok cudzieho jazyka, v ktorom medzi sebou súperia študenti od základných škôl až po gymnáziá, a to nielen na Slovensku, ale aj v susednej Českej republike. Šampionát prebieha výhradne online, v inovatívnej aplikácii na učenie cudzích slovíčok s názvom WocaBee. V súťažnom období 20. 10. - 29. 10. 2021 žiaci získavali body iba za správne odpovede pri precvičovaní slovíčok. Celkom sa do súťaže zapojilo takmer 60 000 žiakov!

      V našom okrese sa zúčastnilo 28 tried. Na 27. mieste sa umiestnila trieda 5. A a 25. miesto obsadili žiaci 4. A.

      Krásne 2. miesto vybojovali  žiaci 7. A triedy (minuloroční šampióni – 6. miesto v celoslovenskom kole). Počas trvania súťaže nahrali denne v priemere 784 bodov (tzv. WocaPoints) na žiaka.

      Najúspešnejším žiakom sa stal Matúš Bajan, ktorý počas trvania súťaže nahral 90 405 WocaPoints a stal sa 3. najlepším na Slovensku!

       

      Ďakujem im za skvelú reprezentáciu školy a srdečne gratulujem!

                                                       

                                                                                          Mgr. Andrea Havlová

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Unín 420
    • zssmsunin@gmail.com
    • daniela.hladka@gmail.com
    • daniela.hladka@gmail.com
    • 034/6628 193
    • Unín 420, 90846 Slovakia
    • 378 385 80
    • 202 164 3327
    • 034/6628 410
    • 0911 908 565
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje