• Pytagoriáda 2020/2021
     • Pytagoriáda 2020/2021

     •  

      Dňa 13.04.2021 sa uskutočnilo OK Pytagoriády pre kategórie P3-P5.

      Našu školu v kategórii P3 reprezentovala Agáta Chrenková a Zoja Masaryková.

      Agáta Chrenková bola úspešnou riešiteľkou - umiestnila sa na 33. mieste.

      V kategórii P5 našu školu reprezentovali Tereza Valachovičová a Vladimír Ondriaš.

      Tereza Valachovičová bola úspešnou riešiteľkou, umiestnila sa na 1. mieste.

       

      Dňa 14.04.2021 sa uskutočnilo OK Pytagoriády pre kategórie P6-P8.

      Našu školu v kategórii P6 reprezentovali Matúš Bajan, Martin Dermek, Mário Flamík a  Jakub Straka s nasledovným umiestnením:

      1.miesto: Martin Dermek

      5.miesto: Jakub Straka

      8.miesto: Mário Flamík

      11.miesto: Matúš Bajan

       

      Srdečne gratulujem,  

      ďakujem za úspešnú reprezentáciu školy a za dôslednú prípravu na súťaž.

                                                  

                                                                       Mgr. Martina Hasáková

    • Od 26.4.2021 otvárame školu pre všetkých žiakov MŠ aj ZŠ
     • Od 26.4.2021 otvárame školu pre všetkých žiakov MŠ aj ZŠ

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      od 26.4.2021 sa bude náš okres nachádzať v II. stupni varovania. Pre nás to znamená, že do školy môžu nastúpiť všetci žiaci.


      Podmienky nástupu do školy sa nemenia:

      1. stupeň – žiaci sa preukážu negatívnym testom zák. zástupcu, alebo platnou výnimkou z testovania a čestným prehlásením o bezinfekčnosti

                1._stupen__cestne_prehlasenie_od_26.4..docx

      2. stupeň – žiaci sa preukážu negatívnym testom zák. zástupcu aj svojím negatívnym testom, alebo platnou             výnimkou z testovania a čestným prehlásením o bezinfekčnosti

                 2._stupen__-_cestne_prehlasenie_od__26.4..docx​​​​​​​

      Žiakom II. stupňa ponúkame testovanie kloktaním, ktoré budeme vykonávať podľa záujmu každý týždeň.


      Ospravedlniť absenciu žiaka z dôvodu netestovania je možné:

      • len za podmienky, že zákonný zástupca nahlási triednemu učiteľovi dôvod neprítomnosti žiaka na vyučovaní a zabezpečí kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa
      • ak tak zákonný zástupca neurobí do 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky
      • ak neprítomnosť na vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka


      Od 19.4. môžu mať všetci žiaci v škole alebo školskom zariadení a pedagogickí a odborní zamestnanci počas vyučovania namiesto respirátora rúško, šatku alebo šál.


      Podrobné informácie o organizácii vyučovania od 26.4. Vám dajú triedni p. učitelia.


                                                                                                         M. Vaňková

    • Nástup do školy od 19.apríla 2021
     • Nástup do školy od 19.apríla 2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      postupné uvoľňovanie opatrení nám dovoľuje postupne otvoriť prezenčnú výučbu pre II. stupeň.

       

      Od 19.4. by mali do školy nastúpiť žiaci 8. a 9. ročníka.

      Od 26.4. sa predpokladá nástup žiakov 5., 6. a 7. ročníka.

       

      O všetkých podrobnostiach nástupu Vás budú cez edupage postupne informovať Vaši triedni učitelia.

       

      Podmienky vstupu sú nasledovné:

      1. Žiaci 1.stupňa sa preukazujú každý týždeň pri vstupe do školy negatívnym testom svojho zákonného zástupcu alebo výnimkou z testovania a odovzdávajú o tom aj čestné vyhlásenie. Horné dýchacie cesty musia mať žiaci 1.stupňa prekryté minimálne rúškom.

           11a_Cestne_prehlasenie_pre_1._stupen.docx

      2. Žiaci 2.stupňa sa preukazujú každý týždeň pri vstupe do školy negatívnym testom svojho zákonného zástupcu alebo výnimkou z testovania a odovzdávajú o tom aj čestné vyhlásenie a zároveň POVINNE aj negatívnym testom samotného žiaka. Žiakom 2.stupňa ponúkame dobrovoľné testovanie kloktaním.

           8a_Cestne_prehlasenie_pre_2._stupen.docx

      O celej organizácii aj samotnom kloktaní vás budú postupne informovať triedni učitelia.

      Podrobné informácie o "kloktaní" nájdete na webe www.testujemeskoly.sk.

      Informacny_list_k_testovaniu_ziakov_na_skolach_-_pre_rodicov.pdf

      Horné dýchacie cesty musia mať žiaci 2.stupňa prekryté respirátorom.

       

      Vážení rodičia a žiaci,

      všetci sa musíme navzájom snažiť, aby sme nástup na postupné prezenčné vzdelávanie zvládli. Musíme byť zodpovední voči sebe, kamarátom a zamestnancom školy.  Spoločne budeme prísne dodržiavať hygienické nariadenia, aby sme si školu mohli konečne užiť v plnom zdraví.

       

      Tešíme sa na Vás!

       

                                                                                        Mgr. Michaela Vaňková

       

    • Zápis žiakov do 1. ročníka základnej školy pre školský rok 2021/2022 bez prítomnosti detí.
     • Zápis žiakov do 1. ročníka základnej školy pre školský rok 2021/2022 bez prítomnosti detí.

     • Riaditeľka ZŠ s MŠ Unín 420 vyhlasuje zápis žiakov do 1. ročníka základnej školy pre školský rok 2021/2022, ktorý sa uskutoční v zmysle § 20 ods. 3 písm. a) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

       

      ZŠ s MŠ Unín 420

                                19. apríla 2021 od 12.00 – 16.00 hod.                              

      20. apríla 2021 od 09.30 – 13.00 hod.  

      Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.  Zapisujú sa deti narodené od 1.9.2014 do 31.8.2015 a deti,  ktoré mali v minulom šk. roku odklad školskej dochádzky.

       

      Na zápis si môžete zvoliť jednu z alternatív:

       

      1. Vyplniť elektronickú prihlášku priamo  na webovej stránke školy, ktorá bude k dispozícii od 12.04.2021.  Stačí, ak vyplnenú prihlášku prinesie do školy jeden zákonný zástupca. Vyžadujeme na nej podpisy oboch zákonných zástupcov + rodný list dieťaťa a občiansky preukaz k nahliadnutiu a overeniu údajov .

       

      2. Ak nemáte možnosť elektronicky komunikovať so školou ani vytlačiť si dokumenty zo stránky školy – môžete si ich vyzdvihnúť v škole ešte pred zápisom ktorýkoľvek deň - termín si dohodnite na telefónnom čísle: +421 905 614 464 . 

       

      Počas zápisu Vás prosíme o dodržiavanie sprísnených hygienických opatrení. Každý zákonný zástupca, ktorý vstúpi do budovy školy, musí mať negatívny test nie starší ako 7 dní a respirátor.

       

      Ak máte dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, k prihláške doložte písomné vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.

       

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Unín 420
    • zssmsunin@gmail.com
    • daniela.hladka@gmail.com
    • daniela.hladka@gmail.com
    • 034/6628 193
    • Unín 420, 90846 Slovakia
    • 378 385 80
    • 202 164 3327
    • 034/6628 410
    • 0911 908 565
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje