• Zisťovanie záujmu o kloktacie testovanie pre žiakov 2. stupňa
     • Zisťovanie záujmu o kloktacie testovanie pre žiakov 2. stupňa

     • Vážení rodičia,

       

      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR oznamuje, že na základe zlepšujúcej sa epidemiologickej situácie  nastane po veľkonočných prázdninách   zmena, a s veľkou pravdepodobnosťou sa začneme riadiť nie celoslovenským, ale regionálnym covid automatom. Tým by sa otvorila možnosť plnohodnotného obnovenia prezenčného vyučovania na 2. stupni v základných školách, a to nasledovne:  ak bude okres v III. stupni varovania, obnoví sa vyučovanie  v  9. ročníku základných škôl,  v prípade II. stupňa varovania v okrese by mohlo dôjsť k otvoreniu celého 2. stupňa základných škôl prezenčnou formou vzdelávania.

       

      Podmienkou pre obnovenie prezenčného vyučovania pre II. stupeň bude pravidelné testovanie žiakov, jedného zákonného zástupcu a zamestnancov školy.

      Žiaci majú na výber :   1.antigénové testovanie

                                          2.kloktacie testovanie 

      (bližšie info   https://www.minedu.sk/kloktacie-testy-na-skolach/ )

       

      V súvislosti s tým Vás chceme požiadať o oznámenie predbežného záujmu o kloktaciu formu testovania, a to vyplnením tlačiva „Zisťovanie záujmu o vykonanie kloktacieho testu/udelenie súhlasu dotknutej osoby“. Tlačivo, ktoré nájdete v sekcii „Prihlasovanie/pridelené akcie na vyplnenie“ treba vyplniť najneskôr 30.3.2021 do 12.00 hod.

       

      Ak bude situácia v našom okrese priaznivá, testovanie žiakov 2.stupňa sa uskutoční po veľkonočných prázdninách v 14.týždni.  

       

      O ďalšom postupe budete včas informovaní.

      V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na tel. č. 0905614464.

       

                                                                                        Mgr. Michaela Vaňková

    • Rodina bez cigariet - výtvarná súťaž
     • Rodina bez cigariet - výtvarná súťaž

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Rodina bez cigariet.

      Rodina v čase korony zapĺňa neodmysliteľné miesto v našich srdciach, je pre nás oporným pilierom v tak ťažkých časoch, ktoré prežívame. Donedávna sme slovo rodina vyslovovali s určitým dešpektom, bolo pre nás samozrejmosťou stretávať sa  so svojimi blízkymi. Až teraz, keď veľa rodín trpí dlhým fyzickým odlúčením,  sme pochopili význam slova RODINA. A preto sme sa so žiakmi II. stupňa zapojili do 9. ročníka okresnej  výtvarnej súťaže Rodina bez cigariet. Úlohou tejto súťaže bolo vytvoriť výkres, plagát na tému:  1. Zdravý životný štýl

                                                                 2. Negatívny postoj k drogám

                                                                 3. Ako chcem tráviť voľný čas

            Naši žiaci sa nielen zapojili, ale aj získali hodnotné ocenenia.  Laura Valachovičová získala 2. miesto v druhej kategórii pre II. stupeň ZŠ a Ema Slobodová získala cenu poroty. Obidvom žiačkam gratulujeme a sme na ne  veľmi pyšné.

      Mgr. Izabela Hanzíčková

     • Ponožková výzva 2021

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Ponožková výzva 2021 .

      Svetový deň Downovho syndrómu      21. marec je vyhlásený Svetovým dňom Downovho syndrómu. Preto sme sa rozhodli zapojiť aj my do milej aktivity, ktorá má názov Ponožková výzva.

      V tento deň sme si mohli pripomenúť jedinečnosť ľudí s Downovým syndrómom a túto myšlienku podporiť aj tým, že sme si obuli ponožky, ktoré mali byť čo najrozdielnejšie, či už farbou alebo veľkosťou na znak solidarity s týmito ľuďmi. Veríme, že táto výzva rozšíri povedomie o tejto vrodenej genetickej odchýlke.

      Do tejto výzvy sa s radosťou zapojilo veľa žiakov spolu s rodinnými príslušníkmi a všetci učitelia 2. stupňa našej školy. Týmto špeciálnym spôsobom sme mali možnosť myslieť na týchto ľudí, lebo každý je iný, jedinečný a práve naša individualita robí svet krásnym.

      Vaše fotografie nájdete vo fotogalérii.

      Za zapojenie sa do Ponožkovej výzvy všetkým pekne d'akujeme. :)

                                                                                                                                          Mgr. Adriána Martišiaková

    • Pravidlá dištančného vyučovania pre druhý stupeň
     • Pravidlá dištančného vyučovania pre druhý stupeň

     • Vážení rodičia,

      počas triednických hodín, ktoré prebiehali v tomto týždni v jednotlivých triedach druhého stupňa online spôsobom, triedni učitelia pripomenuli žiakom nasledujúce pravidlá, ktoré žiaci majú dodržiavať počas dištančného vzdelávania.

       

      A. PRED VYUČOVANÍM:

      • Ráno sa reálne priprav ako pred cestou do školy a vykonaj rannú hygienu (umyť sa, učesať sa, obliecť sa).
      • Riaď sa podľa rozvrhu, ktorý ti poslal tvoj triedny učiteľ do skupiny a je uverejnený na www.bezkriedy.sk (nástenka – sekcia oznamy), všetky veci si vopred nachystaj, aby si mal/a na dosah ruky. Skontroluj si všetky pomôcky, ktoré od teba požaduje vyučujúci.
      • Zabezpeč si vhodné pracovné prostredie na vyučovanie.
      • Dohliadni, aby si mal funkčné a nabité zariadenie, na ktorom budeš pracovať
      • Skontroluj si kameru a mikrofón.

      B. POČAS ON-LINE HODÍN

      • Počas on-line hodín si povinný mať zapnutú kameru aj mikrofón, potom sa riaď ostatnými pokynmi vyučujúceho na danej hodine.
      • Pracuj podľa pokynov učiteľa, nezdržuj seba ani ostatných spolužiakov zbytočnými poznámkami alebo svojou nepripravenosťou na hodinu.
      • Očakáva sa od teba aktívne zapájanie počas vyučovacieho procesu.
      • Neodchádzaj svojvoľne počas on-line hodiny.
      • Domáce úlohy sú zadávané na hodinách a kvôli prehľadnosti ich nájdeš aj na bezkriedy.sk
      • Neúčasť na on-line hodine:
      • Ak nie je dopredu ospravedlnená rodičom, sa považuje za neospravedlnenú hodinu
      • Neúčasť na on-line vyučovaní (závažné okolnosti, choroba, …) ospravedlňujú rodičia u triedneho učiteľa na Edupage, telefonicky alebo sms správou (prípadne Messenger)

      C. RIEŠENIE ZADANÝCH ÚLOH:

      • Krátke zhrnutia hodín a zadania úloh nájdeš na bezkriedy.sk
      • Očakáva sa od teba dôsledná domáca príprava.
      • Vypracované úlohy zasielaj načas podľa pokynov vyučujúcich učiteľov.
      • Pracuj samostatne, táto situácia ťa pripravuje do života v rámci novej kultúry „home office“ a určite sa ti zíde aj v budúcnosti.
      • Vypracované úlohy posielaj vyučujúcemu a nie spolužiakom, nakoľko takýmto správaním zamedzíš spolužiakovi v raste a zároveň obaja porušujete Školský poriadok.
      • Prebrané učivo je potrebné sa aj učiť, nielen využiť ako zdroj pre riešenie domácej úlohy.

      D. KOMUNIKÁCIA:        

      • V prípade akýchkoľvek nejasností kontaktuj vyučujúceho predmetu alebo svojho triedneho učiteľa (vyhradené konzultačné hodiny, prípadne ak je to súrne, tak aj mimo nich).
      • Tvoj triedny učiteľ je primárny komunikačný partner s tebou aj s tvojimi rodičmi. Komunikácia prebieha individuálne prostredníctvom emailu, Edupage, Messenger alebo telefonicky.

      Mgr. Daniela Hladká

       

    • Usmernenie pre rodičov k podávaniu prihlášok na stredné školy pre školský rok 2020/2021
     • Usmernenie pre rodičov k podávaniu prihlášok na stredné školy pre školský rok 2020/2021

     • Na základne rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude naša ZŠ postupovať takto:

      • Zákonný zástupca podáva prihlášku do 8. apríla 2021 (pomocou elektronického formulára na edupage a spolu  s výchovnou poradkyňou doplní informácie )

      • ZŠ s MŠ Unín odošle prihlášky na príslušné stredné školy do 16. apríla 2021. Prihlášky v tomto školskom roku podávame v elektronickej forme, len výnimočne papieorvou formou

      • K prihláške sa vyžaduje potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka, len ak ide o študijný odbor alebo o učebný odbor:

      -2275 H hutník

      -2433 H obrábač kovov

      -3661 H murár

      -3663 H tesár

      -3684 H strechár

      -3762 H železničiar

      -4575 H mechanizátor lesnej výroby

      -5371 H sanitár

      -Všetky študijné zdravotnícke odbory skupiny 53 na stredných zdravotníckych školách

      -8227 Q tanec

      -9245 M ochrana osôb a majetku

      Upozornenie: potrebné tlačivo si rodič stiahne a vytlačí na linku:

      https://www.minedu.sk/data/att/18513.pdf

      • Zákonného zástupcu informuje stredná škola o dátume prijímacieho konania písomne alebo elektornicky

      • Zákonný zástupca žiaka sleduje pravidelne stránku školy, na ktorú sa jeho dieťa hlási oboznamuje sa s podmienkami a termínmi príslušných škôl.

      Prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2021/2022 sa uskutočnia:

      • v prvom termíne 3. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 4. mája 2021,

      • v druhom termíne 10. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11. mája 2021.

      Overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania /talentové skúšky/ v rámci prijímacích skúšok na vzdelávanie v stredných školách sa uskutoční

      • v prvom termíne 5. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 6. a 7. mája 2021,

      • v druhom termíne 12. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 13. a 14. mája 2021.

      • Termín na rozhodnutie riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania a zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania na webovom sídle strednej školy alebo na výveske školy je do 20. mája 2021.

      • Termín na doručenie rozhodnutia riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania zákonnému zástupcovi žiaka alebo plnoletému žiakovi cez informačný systém základnej školy napr. EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou alebo do elektronickej schránky je do 20. mája 2021.

      • Zákonný zástupca na základe tohto e-mailu musí na školu poslať potvrdenie o nastúpení žiaka alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium.

      Toto tlačivo si zákonný zástupca stiahne na linku: https://www.minedu.sk/data/att/18514.pdf

      Tlačivo musí vyplniť, naskenovať a zaslať e-mailovom na adresu konkrétnej školy.

       

      Odôvodnenie: Toto rozhodnutie reaguje na vývoj epidemiologickej situácie v priebehu školského roka 2020/2021.Termíny rozhodujúce pre organizáciu školského roka 2020/2021 sa určujú v nadväznosti na epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19.

      Všetky uvedené informácie je možné si pozrieť na linkoch:

      https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-z-26-1-2021/

      https://ucimenadialku.sk/usmernenia/prijimacie-konanie

      Mgr. Daniela Hladká  (výchovná poradkyňa)

    • „Otvorenie prevádzky po jarných prázdninách“
     • „Otvorenie prevádzky po jarných prázdninách“

     • Riaditeľka ZŠ s MŠ Unín oznamuje rodičom detí MŠ a I. stupňa ZŠ,

      že po dohode so zriaďovateľom sa podmienky otvorenia prevádzky od 8.3.2021 nemenia. Na prezenčné vyučovanie môže nastúpiť každé dieťa MŠ a I. stupňa ZŠ, ktoré 8.3. pri vstupe do budovy odovzdá čestné prehlásenie o bezinfekčnosti a kópiu negatívneho testu jedného zákonného zástupcu. Potrebné tlačivá si rodičia nájdu na stránke školy. Školský klub detí bude pokračovať v nastavenom režime.

      Cestne_prehlasenie_od_8.3..doc

      Cestne_prehlasenie_od_8.3..docx​​​​​​​


      Žiaci II. stupňa pokračujú v dištančnom vzdelávaní.

    • Oznam
     • Oznam

     • Riaditeľka ZŠ s MŠ Unín oznamuje zákonným zástupcom detí MŠ,

      že na základe chorobnosti detí bude prevádzka materskej školy od zajtra do konca tohto týždňa uzavretá. O podmienkach nástupu detí do MŠ od 8.3. Vás bude vedenie školy informovať na webovej stránke školy.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Unín 420
    • zssmsunin@gmail.com
    • daniela.hladka@gmail.com
    • daniela.hladka@gmail.com
    • 034/6628 193
    • Unín 420, 90846 Slovakia
    • 378 385 80
    • 202 164 3327
    • 034/6628 410
    • 0911 908 565
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje