• Vyhlásenie zákonného zástupcu platné od 1.11. 2020
     • Vyhlásenie zákonného zástupcu platné od 1.11. 2020

     • Vážení rodičia, 

      pri nástupe žiakov prvého stupňa do školy dňa 3.11. je potrebné, aby mali so sebou vyplnené nasledujúce tlačivo o bezinfekčnosti:

      17778.pdf  - vyhlásenie zákonného zástupcu 

      Bez vyplneného a podpísaného tlačiva nebude možné, aby žiak vstúpil do priestorov školy.  

    • Organizácia vyučovania od 26.10. 2020
     • Organizácia vyučovania od 26.10. 2020

     • Prevádzka ZŠ s MŠ Unín od 26. októbra 2020

      Na základe ROZHODNUTIA ministra školstva, vedy, výskumu a športu sa mení organizácia školského roka 2020/2021 nasledovne:

      - Jesenné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách v termínoch 30. októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020.

      - S účinnosťou od 26. októbra 2020 do odvolania sa mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v základných školách pre žiakov v piatom až deviatom ročníku.

      - V školskom roku 2020/2021 vo všetkých školách a školských zariadeniach nemožno uskutočniť až do odvolania školské aktivity, najmä a) výlety a exkurzie, b) športové výcviky a školské športové súťaže, c) pobyty v škole v prírode a aktivity školy v prírode, d) kurzy na ochranu života a zdravia, e) kurzy pohybových aktivít v prírode, f) saunovanie, g) dni otvorených dverí

      Organizácia vyučovania v ZŠ s MŠ Unín v období od 26.10.2020 pre žiakov piateho až deviateho ročníka

      • Pre žiakov piateho až deviateho ročníka bude prebiehať vyučovanie dištančnou formou, a to zadávaním domácich úloh cez aplikáciu bezkriedy.sk. Zároveň budú prebiehať pre jednotlivé triedy online hodiny prostredníctvom aplikácie ZOOM v pevne stanovenom rozvrhu online hodín.
      • Účasť na online hodinách je povinná. Počas online vyučovania musia mať žiaci zapnuté kamery a aktívne sa zúčastňovať podľa rozvrhu. K dispozícii majú odpoludnia aj konzultačné hodiny, kde bude možné dovysvetlovať individuálne učivo, prekonzultovať úlohu, prípadne zodpovedať akékoľvek otázky. V prípade, že sa žiak nemôže zúčastniť hodiny, oznámi rodič túto skutočnosť triednemu učiteľovi.
      • Hodnotenie žiakov v nasledujúcom období bude závisieť od pokynom, ktoré vypracováva MŠVVaŠ SR.
      • Písomné skúšanie, ktoré prebehlo v škole do 23.10.2020 bude učiteľmi vyhodnotené, známka bude zapísaná do elektronickej žiackej knižky a bude sa rátať do záverečného hodnotenia žiaka.

      Organizácia vyučovania v ZŠ s MŠ Unín v období od 26.10.2020 pre žiakov prvého až štvrtého ročníka

      •  Pre žiakov prvého až štvrtého ročníka bude prebiehať vyučovanie prezenčnou formou (budú chodiť riadne do školy).
      • Vyučovanie bude prebiehať podľa upraveného rozvrhu hodín, ktorý žiakom zadajú triedni učitelia
      • Etická výchova a náboženská výchova sa bude vyučovať striedavo prezenčnou a dištančnou formou, aby sa nemiešali žiaci rôznych tried.
      • Informatika sa nebude vyučovať 
      • Školský klub detí bude i naďalej v prevádzke v obmedzenom režime a za prísnych pravidiel.. Prosíme však rodičov, aby využívali služby školského klubu len v nevyhnutnom prípade 

      Vážení rodičia,  pokyny sa môžu priebežne, vzhľadom na mimoriadnu situáciu meniť i v organizácii a fungovaní našej ZŠ s MŠ. Predpokladáme, že po dvoch pretestovaniach môže byť situácia rôzna, preto Vás prosíme o trpezlivosť a pochopenie. V prípade nejasností s nami komunikujte emailom na zssmsunin@gmail.com.

       

      Mgr. Michaela Vaňková

      riaditeľka ZŠ s MŠ Unín

       

     • Deň mlieka

     • 30. september je vyhlásený za Svetový deň mlieka v školách. Udalosť, ktorá je podporovaná
      a propagovaná od roku 2000 Organizáciou pre výživu a poľnohospodárstvo. Mlieko a mliečne
      produkty pomáhajú naplniť požiadavky na plnohodnotnú výživu rastúceho organizmu. Podstatou
      tohto dňa je oslava významu mlieka v školách – zvýšenie povedomia o dôležitosti a zdravotných
      prínosoch pitia mlieka pre rastúci organizmus.
      Pri tejto príležitosti žiaci 8. a 9. ročníka navštívili Famu MLS v Uníne, kde s láskou chovajú
      kravy plemena Jersey. Žiaci sa dozvedeli, že toto plemeno dáva veľmi kvalitné mlieko, ktoré je
      predurčené na výrobu syrov a masla. Obsahuje viac bielkovín, vápnika, fosforu a má vyššiu hladinu
      vitamínu B12 v porovnaní s mliekom od iných plemien. Mnohí nabrali odvahu a kravičky si
      pohladkali a dali im žrať. V priestoroch predajne žiaci ochutnali mliečne výrobky vlastnej výroby
      Farmy MLS a dozvedeli sa rôzne zaujímavé informácie o ich výrobe.
      Exkurzie sa mali zúčastniť aj žiaci 5. - 7. ročníka, ale na základe protiepidemických opatrení
      to nebolo časovo možné zorganizovať v jeden deň. Verím, že počasie sa umúdri a títo žiaci budú
      môcť absolvovať túto malú a milú exkurziu tiež.

      Mgr. A. Havlová

    • Tlačivo pri opätovnom príchode do školy
     • Tlačivo pri opätovnom príchode do školy

     • Vážení rodičia,

      pri návrate Vášho dieťaťa do školy je potrebné opäť vyplniť a priniesť tlačivo: Vyhlásenie zákonného zástupcu.

      Môžete si ho stiahnuť tu:  17279.docx  

      Prípadne ho môžete nájsť na webovom sídle Ministerstva školstva SR v sekcii Regionálne školstvo. 

       

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Unín 420
    • zssmsunin@gmail.com
    • daniela.hladka@gmail.com
    • daniela.hladka@gmail.com
    • 034/6628 193
    • Unín 420, 90846 Slovakia
    • 378 385 80
    • 202 164 3327
    • 034/6628 410
    • 0911 908 565
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje