Plán činnosti Prevádzka

Výchova mimo vyučovania samostatne nadväzuje na výchovné pôsobenie na vyučovaní a v rodine. Deti v ŠKD napĺňajú svoj voľný čas hodnotnou činnosťou a tým sa obohacujú o nové poznatky a zručnosti. Pomocou hier si rozvíjajú nápady, predstavy, fantáziu, kreativitu, iniciatívu. Vo výchovných činnostiach sa žiaci tvorivo uplatňujú v činnostiach výtvarného, hudobného, literárneho a hudobno-pohybovehé charakteru, v pracovno-technickej činnosti si osvojujú technické vedomosti, zručnosti a návyky, učia sa dodržiavať bezpečnostné predpisy a hygienické návyky, primerane sa zúčastňovať na spoločensky prospešnej činnosti, poznávať obec, venovať pozornosť ľudovým tradíciám. 
 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Unín 420
    Unín 420, 90846
  • 034/6628 193

Fotogaléria