Výchovné poradenstvo Dni otvorených dverí na SOŠ Plán práce výchovného poradcu Oznamy

Výchovné poradenstvo

 

Funkciu výchovného poradcu  ZŠ s MŠ Unín vykonáva Mgr. Daniela Hladká

Konzultačné hodiny:   po telefonickom dohovore s rodičmi

Kontakty: e-mail: daniela.hladka@gmail.com

                  tel. č.: 0948 122 722

Dôležité informácie o prijímacom konaní nájdete v sekcii oznamy

Základné informácie:

§  činnosť VP je zameraná na riešenie výchovno-vzdelávacích problémov žiakov

§  výchovno-vzdelávacie problémy žiakov rieši v spolupráci s triednymi učiteľmi, vedením školy, psychológmi, pedagogicko-psychologickou poradňou.

§  v oblasti profesijnej orientácie poskytuje poradenský servis pre rodičov a žiakov:

  •  informuje o možnostiach štúdia na jednotlivých SŠ.
  •  usmerní pri voľbe povolania, pomôže vybrať SŠ podľa záujmov a prospechu.
  •  poinformuje o povolaniach, ktoré poznáte a ktoré nepoznáte
  •  umožňuje žiakom stretnutia s náborovými pracovníkmi SŠ, organizuje žiakom besedy, zabezpečuje účasť na prezentáciách stredných škôl (tzv. Deň otvorených dverí)

§  podieľa sa na realizácii prevencie sociálno-patologických javov mládeže

Informácie súvisiace s profesijnou orientáciou môžete získať na internetových stránkach

Jedna z kľúčových úloh výchovného poradcu je profesijná orientácia žiakov na SŠ - začína sa začiatkom júna stretnutím so žiakmi 8. ročníkov - oboznámenie, vyplnenie vstupných údajov a výber školy. 
Do konca júna sa vstupné údaje odošlú do výpočtového strediska v Piešťanoch.

Pokračuje sa v 9. ročníku, kde od začiatku roku monitorujeme záujem žiakov na SŠ.

V mesiacoch november a február sa posielajú nové zbery záujmov žiakov o stredné školy do výpočtového strediska v Piešťanoch.

Rodičia spolu so žiakmi môžu pre ľahšie rozhodovanie navštíviť Deň otvorených dverí na príslušnej strednej škole.

V prípade, že žiak má problém sa rozhodnúť, potom je možné využiť pomoc Pedagogicko - psychologickej poradne v Holíči. Kontaktovať môžete pani Sedlákovú.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Unín 420
    Unín 420, 90846
  • 034/6628 193

Fotogaléria