• Od 17.5. 2021 platia tieto pravidlá:
     • Od 17.5. 2021 platia tieto pravidlá:

     • Zákonný zástupca:

      a) Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (prekrytie horných dýchacích ciest vhodne zvolenými osobnými ochrannými pomôckami alebo jej stanovenými ekvivalentami v súlade s aktuálne platnými opatreniami ÚVZ SR, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).

      b) Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň minimálne dve rúška/respirátory (náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.

      c) Predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti 

      Vyhlasenie_zak._zastupcu_o_bezinfekcnosti_-_platne_od_3._5._2021.pdf

      Vyhlasenie_zak._zastupcu_o_bezinfekcnosti_-_platne_od_3._5._2021.docx

      Pri prerušení viac ako 5 pracovných (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) dní z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.

      d) V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym ÚVZ. Za týchto podmienok nemôže žiak navštevovať školu.

      V prípade neprítomnosti žiaka v škole a školskom zariadení z dôvodu:

      a) podozrenia na ochorenie COVID-19 (označený ako „Úzky kontakt“ RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom)

      b) ochorenia na COVID-19 (potvrdené ochorenie RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom)predloží pri návrate žiaka do školy "Potvrdenie o chorobe" vydané len všeobecným lekárom pre deti a dorast  a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti

    • Zápis detí do MŠ na školský rok 2021/2022
     • Zápis detí do MŠ na školský rok 2021/2022

     • Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom, že 

      ZÁPIS  DETÍ  DO  MŠ

      na školský rok 2021/2022 sa uskutoční  v budove školy v čase:

        

      20.05.2021 od 12,00 hod. do 15,00 hod.

      21.05.2021 od 9,30 hod. do 13,00 hod.

       

      Prosíme Vás o vyplnenie elektronickej žiadosti, ktorú nájdete na webovej stránke školy.

      https://zssmsunin.edupage.org 

      Žiadosť podpíšu obaja zákonní zástupcovia.

      K zápisu treba priniesť rodný list dieťaťa k nahliadnutiu. Do materskej školy sa prijímajú deti od 3 do 6 rokov. Prednostne budú prijaté deti na povinné predprimárne vzdelávanie, ktoré k 31. augustu 2021 dovŕšia 5 rokov a deti, ktoré budú pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania. Spôsobilosť dieťaťa navštevovať materskú školu potvrdí všeobecný lekár pre deti a dorast na žiadosti. Zároveň vyznačí údaj o povinnom očkovaní. Vyplnenú žiadosť prinesie rodič v termíne zápisu do riaditeľne školy.

       

      V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte a volajte 0905614464.

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Vážení rodičia,

      Aktuálne sa okres Skalica nachádza v I. stupni varovania /ružový okres/, preto pre žiakov navštevujúcich ZŠ, deti navštevujúce MŠ  a rodičov platia nasledujúce pravidlá:

      • Žiak / dieťa, ani jeho zákonný zástupca nemá povinnosť predkladať negatívny výsledok testu.
      • Pri prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) zákonný zástupca žiaka / dieťaťa predkladá čestné vyhlásenie

      Vyhlasenie_o_bezinfekcnosti.doc

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Unín 420
    • zssmsunin@gmail.com
    • daniela.hladka@gmail.com
    • daniela.hladka@gmail.com
    • 034/6628 193
    • Unín 420, 90846 Slovakia
    • 378 385 80
    • 202 164 3327
    • 034/6628 410
    • 0911 908 565
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje